Gå direkt till sidans innehåll

Vatten

Huvudområde SE. 6

Vatten är en förutsättning för allt känt liv på jorden. Människans användande av vatten måste ske på ett förståndigt och ansvarsfullt sätt för att säkra användbarheten för kommande generationer av alla typer av livsformer på planeten.

Två av tre nyckeltal inom fokusområdet ”vattenstatus” visar på oförändrade trender. Varken den ekologiska eller kemiska vattenstatusen uppnår ännu inte det gällande målet i någon vattenförekomst i Malmö. Däremot visar statistiken för klassificeringen av badvatten vid strandbad i Malmö att antalet badplatser med utmärkt eller bra kvalitet har ökat.

Två av nyckeltalen inom fokusområdet "tillstånd i vattendragen" visar på positiva trender medan övriga nyckeltal uppvisar stor variation men till stor del inom förväntade gränser. Halterna av kväve och fosfor i vattendragen visar på positiva trender även om utvecklingen under senare år avstannat något. Några tydliga trender för vare sig pH, turbiditet eller syrgashalt i vattendragen kan totalt sett inte ses. Två vattendrag, Sege å och Bunkeflodiket, visar dock en så pass låg lägsta syrehalt att de hamnar i klassningen måttligt tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "utsläpp till vatten" visar på positiva trender även om utvecklingen för många av dem går väldigt sakta på rätt håll. Kväve- och fosforbelastningen från vattendrag i Malmös närhet varierar kraftigt mellan åren och någon tydlig trend kan inte utläsas. Förbättringar vid Malmös avloppsreningsverk gör att utsläppen därifrån har minskat. Avloppsledningsnätets bräddningar i Malmö blir vid extrema vädersituationer avsevärda och den stora mängden dagvatten vid dessa tillfällen påverkar samhällsfunktionerna i stor utsträckning. Oljeutsläppen inom Malmös havsområde har ökat något under de senaste åren.

Inom fokusområdet "växt- och djurarter" visar nyckeltalen på både positiva och negativa trender. I Öresund ökar utbredningen av ålgräset vilket tyder på ett förbättrat ljusklimat i vattnet. Fisk fångad i Öresund uppvisar en medelvikt som vid det senaste undersökningsåret ligger mellan tidigare års lägsta och högsta värde. Det största antalet fiskarter i vattendragen, på en inventeringslokal, visar totalt sett på en minskning medan bottenfaunan i vattendragen uppvisar en mindre förbättring. Samtidigt saknas nyckeltal avseende andra växt- och djurarter i vattenmiljöerna.

Nyckeltalen inom fokusområdet "grundvatten och dricksvatten" visar på både positiva och negativa trender. Malmös uttag av grundvatten ur Alnarpsströmmen är nu mindre än hälften av de högsta uttagsmängderna historiskt sett. Den totala vattenförbrukningen i Malmö har sedan år 2005 uppgått till ungefär 25 Mm³ per år och är under de senaste åren lite ökande medan vattenförbrukningen per person minskar. Samtidigt kan en liten ökning ses av förekomsten av bly, kvicksilver samt kadmium i grundvattnet. Metallhalterna ligger dock samtidigt på en väldigt låg nivå, mestadels inom lägsta tillståndsklassen, mycket låg halt.

Senast uppdaterad: 2023-11-27