Gå direkt till sidans innehåll

Grund- och dricksvatten

Delområde SE. 6. 4

Uttaget av grundvatten ur Alnarpsströmmen kartläggs årligen liksom den vattenmängd Malmös invånare och verksamheter förbrukar. Här redovisas de totala mängderna samt för vattenförbrukningen även sektorsuppdelat. Förekomsten av särskilt farliga metaller visas också.

Grundvattenuttaget ur Alnarpsströmmen, för Malmös räkning, har varierat över åren sedan vattentäkten togs i bruk i början av 1900-talet och ligger nu på mindre än hälften av de högsta uttagsmängderna vilket är positivt. Malmös totala vattenförbrukning pendlar kring 25 Mm³ sedan år 2005 men har ökat något under senare år och uppgick år 2021 till 26,8 Mm³. Vattenförbrukningen per person minskar i Malmö och var drygt 76 kubikmeter per person år 2021.

Grundvattnets innehåll av de särskilt farliga metallerna bly, kvicksilver och kadmium ökar något över tid vid de undersökta platserna i Malmö. Medelvärdena för halterna ligger dock inom den lägsta tillståndsklassen, mycket låg halt, för alla utom kvicksilver år 2015 då det ligger strax över gränsen för tillståndsklass 2, låg halt, vilket innebär en måttlig påverkansgrad.

I Malmös miljömål framhålls att vatten ska förvaltas hållbart. För att kunna uppnå detta behöver grund- och dricksvattenresurserna värnas och utnyttjas på ett hållbart sätt. Ytterligare information om kommunens egen grundvattenresurs behövs för att kunna prioritera sådana åtgärder som bäst skyddar detta vatten.

Senast uppdaterad: 2024-05-07