Gå direkt till sidans innehåll

Djur

Delområde SE. 7. 3

Fladdermöss och fisk inventeras på uppdrag av Malmö stad medan fåglar inventeras av Skånes ornitologiska förening. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Ytterligare nyckeltal som beskriver förekomsten av olika djurarter i Malmö behövs som underlag för bedömning av tillståndet för detta fokusområde. Det fåtal arter som redovisas här för närvarande har varit föremål för inventeringar under mestadels mer än tjugo år.

Antalet fladdermusarter som påträffats vid inventeringarna har minskat något mellan år 2008 och 2016, dock har två arter upptäckts som tidigare inte hittats under inventeringarna mellan år 1998 och 2002. Det totala antalet fiskarter som påträffades på en inventeringslokal har minskat i vattendragen mellan år 2000 och 2016 med två arter. Vid de två inventeringar av bottenfauna som gjorts undersöktes endast tre lokaler år 1991 medan åtta lokaler undersöktes år 2009. För de tre platser som återinventerades uppvisar bottenfaunan i vattendragen möjligen en förbättring. Medelvikten för skrubbskädda fångad i Öresund uppvisar även för platserna inom Malmö kommuns havsområde en positiv trend.

För fåglar ses olika trender i det redovisade materialet. Antalet häckande par av grågås och vitkindad gås har minskat sedan år 2003, mycket på grund av aktivt arbete med att förhindra gässen att föröka sig genom att plocka bort äggen. För råka har antalet häckande par i hela kommunen legat på omkring 1600 par de senaste 15 åren. Däremot har antalet häckande par av skrattmås minskat i hamnområdena, där de främst häckar i kommunen. För småtärna ser läget svårt ut då som mest tjugo häckande par har setts i hamnområdet de senaste tjugo åren. Vissa år har det bara varit ett fåtal par som setts häcka och uppgifter för de senaste åren saknas. Nybyggnationen i Norra Hamnen är en bidragande orsak till artens minskning.

Miljömålen i Malmö framhåller att biologisk mångfald i Malmö ska öka. För att kunna se om detta uppnås behövs dels information från fler inventeringar sammanställas dels kompletteras med uppgifter om ytterligare djurarter så att känsliga och utsatta arter kan prioriteras i arbetet med att bevara och utveckla.

Senast uppdaterad: 2023-11-20