Gå direkt till sidans innehåll

Bottenfauna i vattendrag

Nyckeltal SE. 7.3. 7

Inventeringar av bottenlevande organismer har utförts vid tre tillfällen på uppdrag av Miljöförvaltningen. Resultaten från dessa undersökningar av bottenfaunan redovisas här.

Antal arter i vattendrag kring Malmö

Rad-id Inventeringsplatse Senaste värdet (arter) Datum

0

Risebergabäcken Riseberga

 13

2021

1

Risebergabäcken Käglinge

 17

2021

2

Riseberga Jägershill

 23

2021

3

Oxiediket

 24

2021

4

Sege å L Mölleberga

 36

2021

5

Sege å Skabersjö

 29

2021

6

Tygelsjöbäcken

 18

2021

7

Bunkeflodiket

 19

2021

8

Medelvärde

 22

2021

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Denna inventering av bottenfauna i Malmös bäckar har endast utförts tre gånger under en tidsrymd på trettio år och dessutom inventerades endast tre lokaler år 1991 medan åtta lokaler undersöktes år 2009 och 2021. Det går därför ej att dra några egentliga slutsatser om trender och förändringar. Totalt sett hittades dock färre arter år 2021, 66 stycken, jämfört med år 2009, 72 stycken. Trenden visar medelvärdet av antalet arter per plats, vilket år 1991 var 14 arter. Generellt uppvisade lokalerna vid inventeringen år 2021 utarmade och artfattiga förhållanden och tåliga arter dominerade i antal framför renvattenkrävande arter.

Vid en jämförelse mellan år 2009 och 2021 av artantalet syns en minskning vid fem lokaler: Risebergabäcken vid Riseberga, Sege å vid Lilla Mölleberga, Sege å vid Skabersjödammen, Tygelsjöbäcken samt Bunkeflodiket. Vid två lokaler syns en ökning: Risebergabäcken vid Käglinge och Oxiediket. Lokalen vid Risebergabäcken vid Jägershill visar ingen förändring. Skillnaderna är dock inte stora men någon tydlig förbättring i artantalet kan alltså inte ses.

Undersökningarna år 2009 och 2021 utfördes vid åtta lokaler i vattendragen kring Malmö. Tre lokaler finns i Risebergabäcken som rinner i de östra delarna av kommunen. Två lokaler finns i Sege å som på vissa ställen rinner längs kommungränsen. En lokal finns i Oxiediket som rinner i kommunens sydöstra del vid Oxie. Både Risebergabäcken och Oxiediket rinner upp i Sege å som har sitt utlopp vid Spillepengen i Lommabukten. De två övriga lokalerna finns i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket som rinner i kommunens södra delar och har sina utlopp i Öresund.

Senast uppdaterad: 2023-11-20