Gå direkt till sidans innehåll

Malmö stads växthusgasutsläpp

Indikator MP. 2.1. 1

Inom Scope 1,2,3 för den kommunala organisationen enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).

En kartläggning av växthusgasutsläppen enligt GHG-protokollet har utförts av Research Institutes of Sweden (RISE) med hjälp av Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys. Resultat från denna första undersökning avseende år 2019 redovisas här.

Växthusgasutsläpp från Malmö stads organisation

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton CO2-ekv)

0

Totalt

2019

207790

1

Scope 1

2019

3952

2

Scope 3

2019

203838

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Malmö stads verksamheter gav under år 2019 upphov till växthusgasutsläpp motsvarande minst 208 kton koldioxidekvivalenter. Denna siffra baseras på den så kallade marknadsbaserade beräkningsmetoden för elektricitet och har även inkluderat indirekta utsläpp (scope 3) inklusive kapitalvaror och investeringar (avskrivningar). Sett till invånarantalet det året motsvarar detta 0,6 ton per invånare. Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, är målvärdet att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp år 2030.

Malmö stads direkta utsläpp (scope 1) utgör en liten del av de totala utsläppen. Källorna till direkta utsläpp för staden är köldmedia, fordonsbränsle, naturgas för värme och andra bränsle för stationära anläggningar. Avseende utsläpp från köpt el, värme och kyla (scope 2) så köper Malmö stad 100 % av sitt el-, fjärrvärme- och kylbehov från förnybara energikällor via sin energileverantör. På grund av detta är scope 2-utsläppen noll enligt den marknadsbaserade beräkningsmetoden. Indirekta utsläpp (scope 3) representerar den viktigaste källan till utsläpp, jämfört med scope 1 och scope 2, och utgör cirka 98 % av de totala utsläppen.

Klimatkartläggningen är gjord enligt GHG-protokollet för scope 1 och 2 samt betydande delar av scope 3. GHG-protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av företags växthusgasutsläpp. I GHG-protokollet redovisas utsläppen genom att de delas in i olika scope (sektorer). En bedömning av klimatpåverkan för de indirekta utsläppen (scope 3) har gjorts med Upphandlingsmyndighetens metod, miljöspendanalys, vilken anger klimatpåverkan per krona. Se nulägesbeskrivningen ”Klimatberäkningar Malmö stad” för mer detaljerad information.

Senast uppdaterad: 2023-11-20