Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Huvudområde SE. 2

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Halterna av luftföroreningar i omgivningen varierar med tid på dygnet, säsong på året och väderförhållandena globalt och lokalt. Många av halterna minskar totalt sett i Malmö men vid speciella förhållanden kan episoder med höga halter förekomma speciellt avseende marknära ozon och partiklar.

Luftföroreningar uppkommer från transporter, industrier, energianläggningar samt vid all typ av förbränning. Utsläppen påverkar den lokala luftmiljön men många föroreningar såsom kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar och marknära ozon kan transporteras långa sträckor och även påverka områden långt bort från utsläppskällorna.

Depositionen av luftföroreningar på olika typer av material såsom metaller, plaster och kalksten orsakar korrosion vilket gör att materialen bryts ned snabbare. Därigenom förstörs både byggnader och kulturhistoriskt värdefulla föremål. Kväve- och svavelnedfallet orsakar även försurning av mark och vatten vilket påverkar både växter och djur. Det marknära ozonet är också negativt för växtligheten såsom träd och grödor vilket påverkar deras tillväxt och ger sämre skördar.

Den exponering för luftföroreningar som levande varelser utsätts för påverkar deras hälsa negativt i olika utsträckning. Luftföroreningar kan ge ökade besvär hos människor med astma eller luftvägssjukdomar och de påverkar även hjärt- och kärlsystemet. Luftföroreningar anses även bidra till förkortad livslängd och i exempelvis Skåne beror 5 procent av alla förtida dödsfall per år på luftföroreningen kvävedioxid, enligt en studie gjord av Arbets- och miljömedicin vid Lunds Universitet och Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Luftföroreningars påverkan på hälsa, miljö och klimat har under senare tid bedömts vara av större omfattning än tidigare. Världshälsoorganisationen (WHO) skärpte under hösten 2021 sina riktvärden för luftkvalitet då både mängden och kvalitén på det vetenskapliga underlaget, som visar på luftföroreningars olika negativa hälsoaspekter, har ökat betydligt sedan den senaste uppdateringen. Inom EU pågår nu även en översyn av luftkvalitetsdirektiven vilket kan komma att påverka miljökvalitetsnormerna men även det svenska miljökvalitetsmålet Frisk Luft.

Senast uppdaterad: 2023-12-19