Gå direkt till sidans innehåll

Luft

Huvudområde SE. 2

Luftens kvalitet påverkar i hög grad omgivningen och människors hälsa. Dålig luftkvalitet kan även ge upphov till skador på växter, kulturvärden och byggnadsmaterial.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "halter i omgivningen" visar på positiva trender. Kvävedioxidhalterna har minskat tydligt och även partikelhalterna har minskat något under senare år. Svaveldioxid och bensen har historiskt sett minskat avsevärt men under de senaste åren har inte så mycket förändringar skett avseende dessa halter. Ozonhalterna har däremot ökat kontinuerligt, dock ses en viss nedgång de senaste åren. Halterna av tungmetaller och benso(a)pyren, markör för PAH, varierar under åren men ligger på väldigt låga nivåer.

Samtliga nyckeltal inom fokusområdet "utsläpp i Malmö" visar på positiva trender men under de senaste åren har inte så mycket förändringar skett. Den tidigare stora minskningen avseende utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar avstannat och planat ut. Ska luftföroreningssituationen förbättras behöver dock de lokala utsläppen också minska.

På fokusområdet "deposition" visar samtliga nyckeltal på positiva trender. Nedfallet av bly, kadmium, krom och nickel har minskat i stor utsträckning (mellan 80 och 90 procent) medan svavel- och arsenikdepositionen har minskat i lite mindre omfattning (75 procent). Kvävedepositionen har också minskat men bara med 58 procent. Ytterligare minskningar av nedfallet av de redovisade ämnena behövs dock om försurningen av mark och anrikningen av tungmetaller i marken ska minska.

Samtliga nyckeltal inom fokusområdet "exponering" visar på positiva trender och kvävedioxidexponeringen över miljömålet samt medelexponeringen har minskat med 98 respektive 42 procent. Även vi förskolor och skolor har kvävedioxidhalterna minskat med 27 procent vid mätningen under säsongen 2020/2021 jämfört med den första mätsäsongen 2007/2008. Ytterligare minskningar av kvävedioxidhalterna kan dock ge ännu mer positiva effekter. Hälsoberäkningar visar att upp till 86 förtida dödsfall skulle försvinna årligen i Malmö om luftföroreningarna minskade genom att fordonsflottan gjordes helt avgasfri.

Senast uppdaterad: 2023-12-19