Gå direkt till sidans innehåll

Exponering

Delområde SE. 2. 4

Uppgifter på befolkningsexponering avseende kvävedioxid och lokalt genererade PM2,5-partiklar för Malmös invånare samt för förskolor och skolor redovisas här.

Antalet Malmöbor som exponeras för kvävedioxidhalter över miljömålet på 20 µg/m³ har minskat med 98 procent sedan år 1996. Den beräknade medelexponeringen har samtidigt minskat med 42 procent och var för år 2017 drygt 14 µg/m³. Detta stämmer i sin tur väl överens med de uppmätta årsmedelhalterna av kvävedioxid i taknivå som de senaste åren legat kring 12 µg/m³. Den genomsnittliga kvävedioxidhalten i utomhusmiljöer vid cirka 25 undersökta förskolor och skolor i Malmö har även minskat med cirka 27 procent under de senaste 15 åren.

I Malmös miljömål framhålls att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt samt att luftföroreningshalter ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. Exponeringen för kvävedioxider har minskat mycket under den senaste 20-25-årsperioden men drygt 3000 personer utsätts fortfarande för halter som ligger över miljömålet 20 µg/m³ som satts med hänsyn till känsliga grupper.

Senast uppdaterad: 2023-12-19