Gå direkt till sidans innehåll

Malmö stads växthusgasutsläpp per kategori

Nyckeltal SE. 1.2. 11

En kartläggning av växthusgasutsläppen enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas) har utförts av Research Institutes of Sweden (RISE) med hjälp av Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys. Resultat från denna första undersökning avseende år 2019 redovisas här.

Den kommunala organisationens växthusgasutsläpp per kategori

Rad-id Spendkategori Senaste värdet (ton CO2-ekv) Datum

0

Kapitalvaror och investeringar

 47097

2019

1

Byggnads- och anläggningsförvaltning

 28511,7

2019

2

Lokalhyra

 25363,2

2019

3

Möbler och inredning

 3525,67

2019

4

Övrig hyra och underhåll av anläggningar

 10303,8

2019

5

IT och kommunikation

 20306,5

2019

6

Livsmedel

 14578,9

2019

7

Utbildningsmaterial och utskriftstjänster

 12909,1

2019

8

Övriga förbrukningsvaror och företagstjänster

 13513,1

2019

9

Mobilitets och reserelaterade tjänster

 8013,26

2019

10

Konsulttjänster

 6390,79

2019

11

Övrigt

 17277,1

2019

12

Totalt

 207790

2019

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Malmö stads verksamheter gav under år 2019 upphov till växthusgasutsläpp motsvarande minst 208 kton koldioxidekvivalenter. Sett till invånarantalet det året motsvarar detta 0,6 ton per invånare. Enligt Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030, är målvärdet att Malmö stads organisation ska ha nettonollutsläpp år 2030.

Kapitalvaror och investeringar står för 23 procent av den kommunala organisationens totala växthusgasutsläpp år 2019. Hyra och underhåll av anläggningar är en samlingskategori som står för nästan 33 procent av utsläppen och innehåller Byggnads- och anläggningsförvaltning, Lokalhyra, Möbler och inredning samt Övrig hyra och underhåll av anläggningar. Kategorin IT och kommunikation står för 10 procent av Malmö stads växthusgasutsläpp. Förbrukningsvaror och företagstjänster är ytterligare en samlingskategori vilken utgör nästan 20 procent och består av Livsmedel, Utbildningsmaterial och utskriftstjänster samt Övriga förbrukningsvaror och företagstjänster. Resterande 15 procent utgörs av Mobilitets oh reserelaterade tjänster, Konsulttjänster samt Övrigt.

Klimatkartläggningen är gjord enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) för scope 1 och 2 samt betydande delar av scope 3. GHG-protokollet utvecklades av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) som en global standard för mätning, hantering och rapportering av företags växthusgasutsläpp. I GHG-protokollet redovisas utsläppen genom att de delas in i olika scope (sektorer). En bedömning av klimatpåverkan för de indirekta utsläppen (scope 3) har gjorts med Upphandlingsmyndighetens metod, miljöspendanalys, vilken anger klimatpåverkan per krona. Se nulägesbeskrivningen ”Klimatberäkningar Malmö stad” för mer detaljerad information.

Senast uppdaterad: 2023-11-20