Gå direkt till sidans innehåll

Kommunala växthusgasutsläpp

Nyckeltal SE. 1.2. 12

Inventering av kommunens användning av fossila bränslen i fordonsflottan, tjänsteresor, el och uppvärmning har gjorts för år 2015-21 inom projektet Fossilbränslefria kommuner. De växthusgasutsläpp som Malmö kommuns bränsleanvändning ger upphov till redovisas här. Även de växthusgasutsläpp som beror på den mat som köps in och serveras i olika verksamheter inom Malmö stads organisation har beräknats. De kommunala bolagen ingår ej i inventeringarna.

Däremot saknas information om utsläpp på grund av all annan konsumtion som verksamheter inom den kommunala organisationen ger upphov till. Även uppgifter om växthusgasutsläpp relaterat till byggnation av infrastruktur, byggnader, allmänna platser, parker med mera saknas.

Utsläpp av växthusgaser från den kommunala organisationen

Rad-id Mätområde Datum Värde (kton CO2-ekv)

0

Totalt

2015

37,07

1

Totalt

2016

36,82

2

Totalt

2017

32,82

3

Totalt

2018

29,96

4

Totalt

2019

22,00

5

Totalt

2020

12,60

6

Totalt

2021

13,37

7

Totalt

2022

13,81

8

Matinköp

2015

16,93

9

Matinköp

2016

15,50

10

Matinköp

2017

15,00

11

Matinköp

2018

14,18

12

Matinköp

2019

13,31

13

Matinköp

2020

10,76

14

Matinköp

2021

11,59

15

Matinköp

2022

12,18

16

Uppvärmning

2015

16,14

17

Uppvärmning

2016

17,80

18

Uppvärmning

2017

13,56

19

Uppvärmning

2018

12,32

20

Uppvärmning

2019

5,30

21

Uppvärmning

2020

0,00

22

Uppvärmning

2021

0,00

23

Uppvärmning

2022

0,00

24

Fordonsbränsle

2015

2,24

25

Fordonsbränsle

2016

2,27

26

Fordonsbränsle

2017

2,05

27

Fordonsbränsle

2018

1,42

28

Fordonsbränsle

2019

1,43

29

Fordonsbränsle

2020

1,32

30

Fordonsbränsle

2021

1,48

31

Fordonsbränsle

2022

1,18

32

Övriga resor

2015

1,75

33

Övriga resor

2016

1,25

34

Övriga resor

2017

2,20

35

Övriga resor

2018

2,03

36

Övriga resor

2019

1,95

37

Övriga resor

2020

0,52

38

Övriga resor

2021

0,30

39

Övriga resor

2022

0,45

Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Växthusgasutsläppen från matinköp och övriga resor ökade något under år 2022 jämfört med föregående år medan de minskade från kategorin fordonsbränsle. Totalt sett har växthusgasutsläppen som den kommunala organisationens verksamhet ger upphov till minskat med 23 300 ton koldioxidekvivalenter mellan år 2015 och 2022 vilket är en minskning på 63 procent. Inom samtliga här redovisade kategorier har utsläppen minskat. Då det totala resandet i samhället minskat under år 2020 och 2021, på grund av coronapandemin, är detta en del av förklaringen till de minskade utsläppen från de två kategorier som berör resande.

Utsläppen som relaterar till den inköpta maten har minskat med 4 700 ton vilket beror på dels en övergång till mer växtbaserade menyer dels ett minskat matsvinn. De lägre utsläppen från matinköpen under år 2020 härrör även till minskad matservering under pandemins första år. Uppvärmningen av de kommunala byggnaderna har minskat med 16 100 ton, vilket till stor del beror på Malmö stads avtal med Eon som garanterar 100 procent förnybara fjärrvärmeleveranser från och med år 2020. Växthusgasutsläppen från fordonsbränslet har också minskat med drygt 1 000 ton. Utsläppen från kategorin övriga resor har minskat från 1750 till 450 ton. Uppgifterna för denna kategori är dock inte helt jämförbara över åren.

I kategorin övriga resor ingår flyg, tåg, kollektivtrafik, transporttjänster, taxi och privat bil i tjänsten. Beräkningarna av fossilt och fossilfritt inom kategorin övriga resor har inte riktigt gjorts på samma sätt under åren då den tillgängliga statistiken hela tiden förbättras. Exempelvis fanns inte kollektivtrafikresandet med Skånetrafiken med i statistiken år 2015 och 2016.

När det gäller elen som kommunen köper in är det ursprungsmärkt el som producerats utan fossila bränslen, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft och solenergi.

Se menyn för mer detaljerad information om växthusgasustäppen från maten, tjänsteresorna och engångsartiklar av plast.

Senast uppdaterad: 2024-01-29