Gå direkt till sidans innehåll

Koldioxidbudget

Nyckeltal SE. 1.2. 20

Malmös koldioxidbudget beskriver hur stora de ackumulerade växthusgasutsläppen inom Malmös gränser får vara under perioden 2021-2030. Här visas högsta tillåtna utsläpp per år, enligt koldioxidbudgetens genomsnittliga minskningstakt på 7 procent, samt faktiskt utsläppsutfall.

Utsläpp av växthusgaser jämfört med Malmös koldioxidbudget 2021-2030

Datakälla: Malmö stad och SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI
Senaste värdet:
887 kton CO2-ekv (2022)
Utgångsvärde:
921 kton CO2-ekv (2021)

Kommentar

Utsläppen för år 2021 och 2022 var högre än vad Malmös koldioxidbudget 2021-2030 beskriver. Skillnaden mot budgeten är dock inte större än att utsläppsminskningstakten kan ligga kvar på 7 procent för att nå målnivån 2030. Kvarvarande utsläppsutrymme 2023-2030 uppgår till 4 800 kiloton koldioxidekvivalenter, vilket är 1,5 procent mer än budgeterat.

Mål 1 i "Miljöprogram för Malmö stad 2021-2030" anger att växthusgasutsläppen i Malmö ska minska med 70 procent mellan 1990-2030. För att nå detta mål behöver växthusgasutsläppen minska med i genomsnitt 7 procent per år, vilket visas med gröna staplar i diagrammet ovan. Koldioxidbudgeten för år 2021- 2030 erhålls genom att summera de gröna staplarna för åren 2021 till 2030. Den totala koldioxidbudgeten för 2021-2030 uppgår till 6 600 kiloton koldioxidekvivalenter.

De blå staplarna redovisar hur de faktiska utsläppen har varit. Senaste värde och utgångsvärde ovan refererar även till de blå staplarna för utsläppsutfallet. 2022 års utsläppsutfall är preliminärt och kan komma att justeras i nästa års uppföljning. Koldioxidbudgeten följs upp utifrån senast tillgängliga helårsstatistik.

Mer information om koldioxidbudgeten och den senaste uppföljningen finns i dokumentet nedan. Information om Malmös historiska utsläpp finns i nyckeltalet "Territoriella växthusgasutsläpp" vilket hittas i menyn till höger.

Senast uppdaterad: 2024-02-14