Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser

Delområde SE. 1. 2

Beräkningar av utsläpp av växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och utsläpp per invånare.

Mellan år 1990 och 2020 minskade de totala växthusgasutsläppen från Malmös geografiska område med 700 kton koldioxidekvivalenter, eller 42 procent, och uppgick år 2020 till 963 kton koldioxidekvivalenter. Målet om 40 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2020 uppnåddes därmed. Även växthusgasutsläppen per person minskade under samma period och uppgick år 2020 till 2,77 ton koldioxidekvivalenter per person. Dock bidrar Malmös befolkningsökning till minskningen.

Avseende konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp finns bara statistik för år 2019 då det nyutvecklade verktyget ännu bara använts en gång för de boende inom hela det geografiska området som Malmö kommun utgör. Fjärrvärmens växthusgasutsläpp ligger, fortfarande år 2022, på en hög nivå i Malmö jämfört med några andra storstäder.

Malmö stads växthusgasutsläpp har undersökts en första gång, för år 2019, enligt Upphandlingsmyndighetens miljöspendanalys. Hyra och underhåll av anläggningar ligger bakom nästan 33 procent av utsläppen och kaptalvaror och investeringar är orsak till 23 procent.

Växthusgasutsläppen, avseende energianvändning och mat, som den kommunala organisationens verksamheter ger upphov till minskade med 63 procent mellan år 2015 och 2022. De växthusgasutsläpp, som den mat som serveras inom Malmö stads verksamheter ger upphov till, har kontinuerligt minskat sedan år 2002 då statistiken börjades tas fram. Växthusgasutsläppen från Malmö stads tjänsteresor har också minskat med 60 procent under de senaste fem åren.

För att nå målet om 70 procents minskning av växthusgaserna i Malmö mellan år 1990 och 2030 behövs ett stort arbete i hela samhället tillsammans med medborgare, näringsliv och akademi.

Senast uppdaterad: 2024-02-14