Gå direkt till sidans innehåll

Naturorsakade skador

Nyckeltal SE. 1.3. 4

Uppgifter på natur- och väderorsakade skador samlas in och redovisas av Svensk Försäkring. Här redovisas uppgifter från deras sammanställningar avseende Malmö kommun.

Antal naturorsakade försäkringsskador

Rad-id Skadeart Senaste värdet (stycken) Datum

0

Storm

 357

2022

1

Vatten

 153

2022

2

Övrigt

 10

2022

3

Totalt

 520

2022

Datakälla: Svensk Försäkring

Kommentar

Antalet skador orsakade av storm var under år 2022 det högsta antalet under den redovisade perioden och uppgick till 357 stycken. Antalet skador orsakade av vatten minskade något under år 2022 jämfört med föregående år och uppgick till 153 stycken. Övriga skador var år 2022 endast 10 stycken. Se även nyckeltalet "Skadeersättningsbelopp" för information om utbetalda ersättningar.

De naturskador som redovisas här avser storm, vatten och övrigt vilka definieras av Svensk Försäkring enligt följande:
Naturskador, storm avser stormar med hög vindstyrka, även snöstormar.
Naturskador, vatten avser långvarigt regn, skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag.
Naturskador, övrigt avser jordskred, bergras, jordskalv, erosion, sättningar till följd av sänkt grundvattennivå, hagel, snötryck, lavin men även naturorsakade skador som inte kategoriserats av försäkringsbolagen.

Senast uppdaterad: 2024-04-15