Gå direkt till sidans innehåll

Kemikalier och miljögifter

Huvudområde SE.8

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

Inom fokusområdet "miljögifter i avloppsslam" visar alla nyckeltal på positiva trender. Samtliga miljögifter minskar i slammet som uppstår i avloppsreningsverkens reningsprocess men det råder fortfarande delade meningar om hur bra det är att använda slammet som gödselmedel på jordbruksmark. Farliga ämnen är ju väldigt viktiga att plocka ut ur kretsloppet.

Alla nyckeltal inom fokusområdet "tungmetaller i hamnsediment" visar på positiva trender. Halterna av tungmetaller i hamnsedimenten minskar men de ligger dock klart över Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. Bly, kvicksilver och kadmium är definierade som särskilt farliga metaller och utgör prioriterade utfasningsämnen vilket innebär att man arbetar med att sluta använda dem inom Sverige och EU.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "förorening med miljöfarliga ämnen" visar på positiva trender. Både olyckor med farligt ämne på land och oljeutsläppen till havs minskar. Marksaneringsärendena ligger på en hög nivå vilket innebär att markföroreningarna minskar. Miljöfarliga ämnen är dock fortfarande i stort omlopp i dagens samhälle.

Inom fokusområdet "förekomst av farliga ämnen" visar nyckeltalen på negativa trender. Kemiska produkter, både med och utan CMR-ämnen, som tillverkas eller importeras av företag i Malmö ökar. Antal ärenden som avser bekämpningsmedelsanvändning i kommunen är också ganska omfattande.

Senast uppdaterad: 2023-04-11