Gå direkt till sidans innehåll

Kemikalier och miljögifter

Huvudområde SE. 8

Kemikalier ingår i mängder av produkter och material i dagens samhälle. Vissa ämnen är farliga för levande organismer och kan orsaka allergier och sjukdomar samt kan även påverka arvsmassa och störa fortplantning.

Många kemikalier och även miljögifter hamnar i samhällets avloppsledningar. Slutligen ansamlas en stor del i slammet som är ett resultat av reningsprocesserna vid avloppsreningsverken. Det är därför viktigt att farliga ämnen inte slängs i avloppet. Arbetet med att plocka bort farliga ämnen ur kretsloppet måste fortsätta så deras påverkan på vår miljö kan minska.

Miljögifter ansamlas på olika platser i miljön och samhället. Hamnbassänger är områden där många farliga ämnen avsätts i sedimenten. Detta beror dels på att hamnsedimenten ofta innehåller mer organiskt material, som har förmåga att binda till sig metaller, dels att fartygstrafik, läckage från fartygsskrov samt dagvattentillförsel medför en ökad belastning av metaller i hamnområden. Halterna för de inom EU prioriterade utfasningsämnena ligger fortsatt klart över Naturvårdsverkets bakgrundsvärde för sediment. Detta visar på nödvändigheten med att fortsätta arbetet med att plocka bort tungmetaller samt även andra miljögifter ur kretsloppet.

Förorening av omgivningen med miljöfarliga ämnen sker både på land och till havs vid olyckor av olika slag. Antalet incidenter inom Malmö kommuns gränser har dock minskat genom åren. Sanering av markföroreningar sker i stor omfattning i Malmö vilket innebär att marken kan användas för andra ändamål. Detta är positivt med tanke på intentionen att förtäta staden då gammal industrimark kan bebyggas med exempelvis bostäder.

Allt fler kemiska produkter introduceras i samhället. En del är direkt farliga för människa och miljö. Andra kan i större mängd påverka vår livsmiljö negativt trots att de inte är farliga i mindre mängd. Speciellt så behöver kemiska produkter med ämnen som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska plockas bort ur kretsloppet.

Senast uppdaterad: 2024-03-26