Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybart och återvunnet

Nyckeltal SE. 3.2. 3

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2001

15,1

1

Totalt

2004

23,2

2

Totalt

2010

28,4

3

Totalt

2015

33,8

4

Totalt

2019

46,3

5

Totalt

2020

67,0

6

Totalt

2021

68,7

7

Förnybart

2001

10,0

8

Förnybart

2004

15,2

9

Förnybart

2010

19,0

10

Förnybart

2015

22,1

11

Förnybart

2019

30,0

12

Återvunnet

2001

5,0

13

Återvunnet

2004

8,0

14

Återvunnet

2010

9,4

15

Återvunnet

2015

11,7

16

Återvunnet

2019

16,3

17

Förnybar energi

2020

45,6

18

Förnybar energi

2021

45,9

19

Återvunnen energi

2020

21,4

20

Återvunnen energi

2021

22,9

21

Övrigt

2020

33,0

22

Övrigt

2021

31,3

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl

Kommentar

År 2021 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 68,7 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var den högsta andelen under den redovisade perioden och avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent. Från och med år 2020 har beräkningen förfinats och är inte helt jämförbar med det tidigare beräkningssättet som använts för år 2001-2019.

År 2021 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 590 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 4 440 GWh.

Den tidigare beräkningen (år 2001-2019) av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning byggde på nyckeltalen "Förnybar och återvunnen energi" samt "Energianvändning" se länkar nedan. Dock är siffrorna för år 2019 i diagrammet ovan egentligen uppgifter för år 2020 enligt det gamla beräkningssättet, detta för att möjliggöra en jämförelse mellan beräkningarna. Den förfinade beräkningen ger mer tillförlitliga siffror men även en högre andel jämfört med det tidigare beräkningssättet.

Senast uppdaterad: 2024-03-28