Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybart och återvunnet

Nyckeltal SE. 3.2. 3

Här redovisas hur stor andel den energi som genereras lokalt från förnybara energislag eller som återvunnits inom kommunens gränser uppgår till, i förhållande till den mängd energi som används inom kommunens geografiska område.

Andel förnybar och återvunnen energi i relation till total slutanvändning

Datakälla: SCB, Eon, Sysav, Vattenfall m fl
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 2001
Senaste värdet:
68,7 % (2021)
Utgångsvärde:
15,1 % (2001)
Mål år 2030:
100,0 %

Kommentar

År 2021 utgjorde den lokalt genererade förnybara och återvunna energin 68,7 procent av den totalt använda energin i Malmö. Detta var den högsta andelen under den redovisade perioden och avsevärt högre än år 2001 då andelen endast uppgick till 15 procent. Från och med år 2020 har beräkningen förfinats och är inte helt jämförbar med det tidigare beräkningssättet som använts för år 2001-2019.

År 2021 är det senaste året med tillgänglig statistik över energianvändningen inom Malmös geografiska område. Detta år låg energianvändningen på 6 590 GWh och den lokalt producerade energin med förnybart ursprung eller som återvunnits uppgick till 4 440 GWh.

Den tidigare beräkningen (år 2001-2019) av andelen förnybar och återvunnen energi i relation till total energianvändning byggde på nyckeltalen "Förnybar och återvunnen energi" samt "Energianvändning" se länkar nedan. Dock är siffrorna för år 2019 i diagrammet ovan egentligen uppgifter för år 2020 enligt det gamla beräkningssättet, detta för att möjliggöra en jämförelse mellan beräkningarna. Den förfinade beräkningen ger mer tillförlitliga siffror men även en högre andel jämfört med det tidigare beräkningssättet.

Senast uppdaterad: 2024-03-28