Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per invånare

Nyckeltal SE.3.1.2

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor och per invånare

Rad-id Samhällssektor SCB Senaste värdet (MWh/person) Datum

0

Totalt

 17,38

2020

1

Hushåll

 5,356

2020

2

Transporter

 4,683

2020

3

Övriga tjänster

 3,465

2020

4

Industri, byggverksamhet

 2,242

2020

5

Offentlig verksamhet

 1,583

2020

6

Jordbruk, skogsbruk, fiske

 0,0506

2020

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2020 minskade energianvändningen per invånare med 1,87 MWh/person och den uppgår nu till 17,38 MWh/person. Totalt har energianvändningen per invånare i Malmö minskat med 41,9 procent mellan år 1990 och 2020. Minskningen sedan år 2004 beror delvis på Malmös befolkningsökning, som uppgått till cirka 5000 personer årligen alltsedan år 2006.

Inom både hushållssektorn och transportsektorn har energianvändningen per invånare minskat med 45 procent sedan år 1990. Kategorin övriga tjänster har minskat med 7 procent under den redovisade perioden. Inom kategorin industri och byggverksamhet samt offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 51 respektive 49 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske är den kategori som är minst i Malmö men där har även energianvändningen minskat mest, med hela 67 procent sedan år 1990.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2022-07-18