Gå direkt till sidans innehåll

Behandling och materialåtervinning

Delområde SE. 11. 2

Avfall Sverige, Förpacknings- och tidningsinsamlingen samt VA SYD sammanställer information avseende behandlingsmetoder, återvinning av avfall samt matsvinn. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Andelen av det insamlade avfallet i Malmö som deponeras eller energiåtervinns har minskat något mellan år 2013 och 2021, från 61,9 till 60,7 procent. Den andel som tas omhand genom materialåtervinning eller biologisk behandling har ökat från 38 till 39,3 procent under samma period. Insamlingen av förpackningar har ökat i Malmö men det är fortfarande en stor del återvinningsbart material som hamnar i restavfallet. Insamlingen av tidningar i Malmö har minskat då mängden tidningar minskat i hela samhället.

Andelen insamlat matavfall ökar och uppgick år 2021 till 15,8 kton, vilket är den största mängden sedan utsorteringen började år 2010. Mängden mat som slängs i onödan (det vill säga det som kunde ätits upp om det tagits omhand på rätt sätt) minskade under år 2020 och uppgick till 15 kg/person, vilket är det lägsta värdet sedan mätningarna började år 2012. I Håll Sverige Rents undersökning om kommunernas engagemang för och insatser mot nedskräpning placerade sig Malmös på plats 28 vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Malmö har inte någon gång under de senaste sex åren hamnat sämre än på plats 30 av Sveriges alla kommuner.

I enlighet med Malmös miljömål behöver spill och avfall minimeras genom omställning till en mer cirkulär ekonomi. Olika produkters användningstid behöver förlängas samtidigt som återanvändningen behöver öka. Utsorteringen och återvinningen av olika material behöver också öka i Malmö. Flera typer av insatser krävs för att åstadkomma detta där åtgärder för att minska uppkomsten av avfall är av största vikt.

Senast uppdaterad: 2024-01-04