Gå direkt till sidans innehåll

Trafik

Huvudområde SE. 4

Transporter utgör en stor del i dagens samhälle. Trafikens olika typer av transportmedel, motorfordon av olika slag, cykel samt även gångtrafik, påverkar klimatet och omgivningen i olika utsträckning genom utsläpp av luftföroreningar, buller och ytanspråk.

Inom fokusområdet "körsträckor och bilinnehav" visar de två nyckeltalen körsträcka med bil och bilinnehav både positiva och negativa trender. Körsträckan per bil i Malmö uppvisar en svagt minskande trend medan körsträckan per invånare ligger på samma nivå som i slutet av 1990-talet. Personbilsinnehavet i Malmö har totalt sett ökat de senaste 40 åren med drygt 40 bilar per 1000 invånare.

Den övervägande delen av nyckeltalen inom fokusområdet "miljöbilar och förnybara bränslen" visar på positiva trender. Trenden för miljöbilsinnehavet inom kommunen är positiv. Även trenderna för förnybara bränslen i fordonsflottan och i nybilsregistreringen är totalt sett positiva och ökningen är av större omfattning de senaste åren. Andelen miljöbilar har genom åren legat på en låg nivå. Miljöbilsklassificeringarna har kontinuerligt ändrats genom åren och efter införandet av bonus-malus år 2018 så registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret längre.

Inom fokusområdet "resvanor och trafikmätningar" visar den övervägande delen av nyckeltalen på positiva trender. Trenderna för olika färdsätt är visserligen positiva men förändringen sker dock väldigt sakta. Trenden för biltrafikmängderna är också negativ då biltrafiken totalt sett ökar i tre utvalda snitt i Malmö. I de centrala delarna av staden ökar dock moped- och cykeltrafiken medan biltrafiken minskar. Färdmedelsfördelningen i Malmö håller sakta på att förändras. Fler går, cyklar eller åker kollektivt medan färre tar bilen.

Inom fokusområdet "cykling" visar båda nyckeltalen på positiva trender. Ökningstakten för utbyggnader av cykelbanorna är dock ungefär hälften av takten för utbyggnader av bilvägar i Malmö. Cykeltrafikutvecklingen i centrala Malmö har ändå varit väldigt positiv de senaste åren. Dock saknas det tyvärr nyckeltal för att se hur förutsättningarna för stadens cyklister förbättras på andra sätt än med längden på cykelvägarna.

Senast uppdaterad: 2024-04-29