Gå direkt till sidans innehåll

Grundskolors friytor

Nyckeltal SE. 9.2. 5

Grundskolornas friytor har kartlagts av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Boverket för de tre läsåren 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 och 2020-2021.

Grundskoleelevernas tillgång till friytor

Rad-id Kommun Senaste värdet (m²/elev) Datum

0

Malmö stad

 22,69

2020

1

Göteborgs stad

 28,35

2020

2

Stockholms stad

 15,05

2020

Datakälla: Boverket och SCB

Kommentar

Tillgången på friyta i utemiljön för grundskoleeleverna i de tre största städerna i Sverige minskar. Friytorna är minst i Stockholm och ungefär dubbelt så stora i Göteborg medan de i Malmö hamnar däremellan. I Malmö uppgick friytan för läsåret 2020-2021 till 23,7 kvadratmeter per elev vilket är 3,3 kvadratmeter mindre än läsåret 2014-2015. För Sverige som helhet minskade den genomsnittliga friytan per elev med nästan 3 kvadratmeter under samma period.

Orsaken till en minskning av den totala genomsnittliga friytan per elev är dels ett ökat antal elever på befintliga friytor dels förtätningar av befintliga skolområden. En del av friytan har alltså tagits i anspråk för paviljonger och nytillkomna skolbyggnader.

Ett rimligt mått på grundskolornas friytor är enligt Boverket 30 kvadratmeter per elev. Det senaste läsåret understeg den totala friytan för alla de tre här redovisade kommunerna detta värde. Sett till hela landet hade 42 procent av samtliga grundskoleelever en friyta som understeg 30 kvadratmeter under läsåret 2020-2021.

Senast uppdaterad: 2023-11-20