Gå direkt till sidans innehåll

Växter

Delområde SE. 7. 2

Inventeringar avseende olika växtarter både på land och till havs görs på uppdrag av Öresunds Vattenvårdsförbund och Malmö stad. Delar av resultatet från dessa inventeringar redovisas här.

Ytterligare nyckeltal som beskriver förekomsten av olika växtarter i Malmö behövs som underlag för bedömning av tillståndet för detta fokusområde. Det fåtal arter som redovisas här för närvarande har varit föremål för inventeringar under mestadels mer än tjugo år.

Ålgräsutbredningen visar på positiva trender i Öresund, speciellt vid Klagshamn som är beläget inom Malmö kommuns havsområde. Detta tyder på att ljusklimatet har blivit bättre i vattnet. Skottätheten hos ålgräset i Klagshamn har tidigare ökat medan den minskat något i andra delar av Öresund. Vid 2018 och 2019 års undersökning fanns det dock väldigt lite ålgräs vid Klagshamns grunda station vilket sannolikt berodde på det extrema sommarvädret år 2018 och ytterligare en varm sommar året därefter.

Avsevärt fler skyddsvärda lavar och mossor påträffades vid de tre senaste inventeringarna år 2012, 2015 och 2018 jämfört med de som gjordes år 1998 och år 2000. Dock påverkas jämförbarheten mellan undersökningstillfällena dels av att de lokaler som inventerats har behövt bytas ut dels av att de inventerade arterna har förändrats.

Antalet jätteträd halverades mellan år 2001 och 2009 på grund av att många almar försvann under denna tid. Uppgifter om stora träd saknas tyvärr för senare år.

Miljömålen i Malmö framhåller att biologisk mångfald i Malmö ska öka. För att kunna se om detta uppnås behövs information från fler inventeringar sammanställas och även kompletteras så att känsliga och utsatta biotoper kan prioriteras i åtgärdsarbetet.

Senast uppdaterad: 2024-04-04