Gå direkt till sidans innehåll

Kväveutsläpp via vattendragen

Nyckeltal SE.7.4.8

Näringsämnestransporterna till Öresund uppskattas med hjälp av uppmätta halter av totalkväve i respektive vattendrag och modellberäknade vattenflöden.

Beräknad uttransport av totalkväve via fyra vattendrag till Öresund.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Sege å

1990

533

1

Sege å

1991

538

2

Sege å

1992

705

3

Sege å

1993

664

4

Sege å

1994

849

5

Sege å

1995

503

6

Sege å

1996

236

7

Sege å

1997

293

8

Sege å

1998

679

9

Sege å

1999

604

10

Sege å

2000

467

11

Sege å

2001

307

12

Sege å

2002

585

13

Sege å

2003

203

14

Sege å

2004

580

15

Sege å

2005

262

16

Sege å

2006

532

17

Sege å

2007

477

18

Sege å

2008

316

19

Sege å

2009

192

20

Sege å

2010

609

21

Sege å

2011

466

22

Sege å

2012

285

23

Sege å

2013

229

24

Sege å

2014

320

25

Sege å

2015

289

26

Sege å

2016

199

27

Sege å

2017

273

28

Sege å

2018

237

29

Sege å

2019

633

30

Sege å

2020

330

31

Sege å

2021

420

32

Tygelsjöbäcken

1990

41,3

33

Tygelsjöbäcken

1991

50,8

34

Tygelsjöbäcken

1992

75,8

35

Tygelsjöbäcken

1993

101

36

Tygelsjöbäcken

1994

100

37

Tygelsjöbäcken

1995

52,4

38

Tygelsjöbäcken

1996

25,8

39

Tygelsjöbäcken

1997

26,5

40

Tygelsjöbäcken

1998

95,3

41

Tygelsjöbäcken

1999

60,1

42

Tygelsjöbäcken

2000

48,3

43

Tygelsjöbäcken

2001

54,5

44

Tygelsjöbäcken

2002

83,1

45

Tygelsjöbäcken

2003

26,6

46

Tygelsjöbäcken

2004

72,8

47

Tygelsjöbäcken

2005

32,7

48

Tygelsjöbäcken

2006

76,6

49

Tygelsjöbäcken

2007

76,4

50

Tygelsjöbäcken

2008

44,2

51

Tygelsjöbäcken

2009

35,8

52

Tygelsjöbäcken

2010

61,5

53

Tygelsjöbäcken

2011

49,3

54

Tygelsjöbäcken

2012

29,5

55

Tygelsjöbäcken

2013

31,5

56

Tygelsjöbäcken

2014

52,0

57

Tygelsjöbäcken

2015

42,8

58

Tygelsjöbäcken

2016

29,3

59

Tygelsjöbäcken

2017

40,7

60

Tygelsjöbäcken

2018

27,8

61

Tygelsjöbäcken

2019

58,6

62

Tygelsjöbäcken

2020

31,0

63

Tygelsjöbäcken

2021

47,5

64

Skumparpsdiket

1995

38,2

65

Skumparpsdiket

1996

12,5

66

Skumparpsdiket

1997

5,32

67

Skumparpsdiket

1998

36,1

68

Skumparpsdiket

1999

23,1

69

Skumparpsdiket

2000

15,1

70

Skumparpsdiket

2001

16,5

71

Skumparpsdiket

2002

30,0

72

Skumparpsdiket

2003

5,96

73

Skumparpsdiket

2004

24,9

74

Skumparpsdiket

2005

10,0

75

Skumparpsdiket

2006

28,9

76

Skumparpsdiket

2007

30,2

77

Skumparpsdiket

2008

15,2

78

Skumparpsdiket

2009

11,6

79

Skumparpsdiket

2010

21,8

80

Skumparpsdiket

2011

20,9

81

Skumparpsdiket

2012

11,5

82

Skumparpsdiket

2013

13,3

83

Skumparpsdiket

2014

26,7

84

Skumparpsdiket

2015

16,1

85

Skumparpsdiket

2016

11,3

86

Skumparpsdiket

2017

16,3

87

Skumparpsdiket

2018

11,1

88

Skumparpsdiket

2019

22,5

89

Skumparpsdiket

2020

14,5

90

Skumparpsdiket

2021

17,4

91

Bunkeflodiket

1990

14,0

92

Bunkeflodiket

1991

11,7

93

Bunkeflodiket

1992

31,3

94

Bunkeflodiket

1993

39,7

95

Bunkeflodiket

1994

32,1

96

Bunkeflodiket

1995

19,6

97

Bunkeflodiket

1996

4,63

98

Bunkeflodiket

1997

3,69

99

Bunkeflodiket

1998

16,9

100

Bunkeflodiket

1999

8,46

101

Bunkeflodiket

2000

7,23

102

Bunkeflodiket

2001

5,55

103

Bunkeflodiket

2002

12,2

104

Bunkeflodiket

2003

1,54

105

Bunkeflodiket

2004

9,06

106

Bunkeflodiket

2005

4,91

107

Bunkeflodiket

2006

13,5

108

Bunkeflodiket

2007

14,9

109

Bunkeflodiket

2008

4,77

110

Bunkeflodiket

2009

3,59

111

Bunkeflodiket

2010

5,18

112

Bunkeflodiket

2011

5,18

113

Bunkeflodiket

2012

3,42

114

Bunkeflodiket

2013

2,35

115

Bunkeflodiket

2014

8,12

116

Bunkeflodiket

2015

3,40

117

Bunkeflodiket

2016

2,25

118

Bunkeflodiket

2017

0,70

119

Bunkeflodiket

2018

1,29

120

Bunkeflodiket

2019

2,54

121

Bunkeflodiket

2020

2,40

122

Bunkeflodiket

2021

1,51

123

Totalt

1990

588

124

Totalt

1991

600

125

Totalt

1992

812

126

Totalt

1993

805

127

Totalt

1994

981

128

Totalt

1995

613

129

Totalt

1996

279

130

Totalt

1997

329

131

Totalt

1998

827

132

Totalt

1999

696

133

Totalt

2000

538

134

Totalt

2001

384

135

Totalt

2002

710

136

Totalt

2003

237

137

Totalt

2004

687

138

Totalt

2005

310

139

Totalt

2006

651

140

Totalt

2007

599

141

Totalt

2008

380

142

Totalt

2009

243

143

Totalt

2010

697

144

Totalt

2011

541

145

Totalt

2012

329

146

Totalt

2013

276

147

Totalt

2014

407

148

Totalt

2015

351

149

Totalt

2016

242

150

Totalt

2017

331

151

Totalt

2018

277

152

Totalt

2019

717

153

Totalt

2020

378

154

Totalt

2021

486

Datakälla: Segeåns vattendragsförbund, Miljöförvaltningen och SMHI

Kommentar

Kvävetransporten via Sege å, Tygelsjöbäcken och Skumparpsdiket låg år 2021 över respektive medelvärde för perioden 2010-2020. Endast för Bunkeflodiket låg kvävetransporten under medelvärdet för samma period. Någon tydlig trend kan ej ses för utförsel av kväve via Sege å och de tre små bäckarna Tygelsjöbäcken, Skumparpsdiket och Bunkeflodiket. Uttransporten av näringsämnen följer i stor utsträckning nederbördens variation. Bedömningar bör därför vara långsiktiga.

Under år 2019 var kvävetransporten för både Sege å och Tygelsjöbäcken hög och kväveutförseln har inte varit så stor sedan år 2010 för dessa båda vattendrag. Enligt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråds årsrapport för 2019 beror den höga kvävetransporten på en kombination av hög vattenföring och höga halter under delar av året. De höga kvävehalterna under första kvartalet 2019 var troligen en effekt av kvarhållen näring i marken från torråret 2018 vilken kom ut i vattensystemet först under vintern.

År 1990 startades vattenprovtagning i Tygelsjöbäcken och Bunkeflodiket. I Skumparpsdiket påbörjades vattenprovtagningen år 1995. I Segeåns vattensystem har vattenundersökningar skett i olika omfattning sedan år 1965.

Svedala avloppsreningsverk ligger en bit uppströms i Segeåns vattendragssystem. Uppgifterna för Sege å i det redovisade diagrammet inbegriper utsläppen från avloppsreningsverket. Enligt Segeåns recipientkontroll utgör avloppsreningsverkets utsläpp av kväve omkring 3 % av mängden som släpps ut vid mynningen.

SMHI utvecklar kontinuerligt modellen för beräkning av flödesdata och redovisar årligen nya uppdaterade värden från år 2010 och framåt. Flödesdata för åren dessförinnan är beräknade med tidigare versioner av modellen och därför ej helt jämförbara med de senare värdena.

Senast uppdaterad: 2022-07-13