Gå direkt till sidans innehåll

Odling

Delområde SE. 7. 4

Statistik avseende ekologiskt odlad jordbruksmark och olika miljöstöd finns hos Jordbruksverket. De senast tillgängliga uppgifterna redovisas här. Även näringsämnesutsläppen från odlingsmarken redovisas.

Arealen ekologiskt odlad mark i kommunen har endast ökat med 90 hektar sedan år 2009. Utsläppen av kväve och fosfor till Öresund, som sker via vattendragen, varierar kraftigt mellan åren men en något minskande trend kan totalt sett urskiljas speciellt avseende fosforutsläppen. Arealen ängs- och betesmark med miljöstöd har under åren från 2009 legat på samma nivå, kring 270 hektar, medan arealen som erhåller olika typer av miljöstöd för minskat näringsläckage har haft en varierande men totalt sett minskande trend sedan år 2001.

I Malmös miljömål framhålls att Malmös odlingslandskap ska värnas och att det ska brukas hållbart. Dessutom lyfter målen fram att utsläpp av föroreningar samt läckage av näringsämnen ska minimeras för att skydda ekosystemen. För att åstadkomma detta krävs ytterligare arbete med att minska näringsämnestransporten från marker som vattendragen avvattnar. Dessutom behöver åtgärder vidtas i staden så att bräddvattenmängderna kan minska.

Senast uppdaterad: 2023-11-28