Gå direkt till sidans innehåll

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark

Nyckeltal SE. 7.4. 1

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ha)

0

Omställd mark

2009

328

1

Omställd mark

2010

248

2

Omställd mark

2011

357

3

Omställd mark

2012

350

4

Omställd mark

2013

348

5

Omställd mark

2014

366

6

Omställd mark

2015

370

7

Omställd mark

2016

321

8

Omställd mark

2017

353

9

Omställd mark

2018

374

10

Omställd mark

2019

473

11

Omställd mark

2020

361

12

Omställd mark

2021

360

13

Omställd mark

2022

355

14

Mark under omställning

2009

57

15

Mark under omställning

2010

50

16

Mark under omställning

2011

0

17

Mark under omställning

2012

20

18

Mark under omställning

2013

18

19

Mark under omställning

2014

0

20

Mark under omställning

2015

51

21

Mark under omställning

2016

51

22

Mark under omställning

2017

14

23

Mark under omställning

2018

15

24

Mark under omställning

2019

11

25

Mark under omställning

2020

0

26

Mark under omställning

2021

0

27

Mark under omställning

2022

11

Datakälla: Jordbruksverket

Kommentar

Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark minskade under år 2022 och 355 hektar åkermark var ekologiskt omställd inom Malmö kommuns gränser. År 2019 uppgick den ekologiskt odlade arealen till 473 hektar vilket var den största areal som varit ekologiskt odlad under hela den redovisade perioden. Arealen ekologiskt odlad mark har varierat sedan år 2009 men totalt sett har den ökat med 34 hektar så trenden är svagt positiv. Under år 2022 var 11 hektar mark inom Malmö kommun under omställning för att övergå till ekologisk produktion.

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2022 till 7,4 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden förutom år 2019 då den låg på 9 procent. Totalt sett så beror den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2022 ökade den faktiska arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med 27 hektar medan den totala arealen jordbruksmark minskade med 400 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Nationellt har Sverige som inriktningmål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken år 2030 ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark. För Skåne län som helhet låga andelen ekologiskt odlad jordbruksmark på 8,6 procent år 2022.

Senast uppdaterad: 2023-05-22