Gå direkt till sidans innehåll

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark

Nyckeltal SE. 7.4. 1

Uppgifter på arealen ekologiskt odlad jordbruksmark för varje kommun finns i Jordbruksverkets statistikdatabas varifrån dessa siffror har hämtats.

Areal ekologiskt odlad jordbruksmark.

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Försämring Försämring sedan 2009
Senaste värdet:
11 ha (2022)
Utgångsvärde:
57 ha (2009)

Kommentar

Arealen ekologiskt odlad jordbruksmark minskade under år 2022 och 355 hektar åkermark var ekologiskt omställd inom Malmö kommuns gränser. År 2019 uppgick den ekologiskt odlade arealen till 473 hektar vilket var den största areal som varit ekologiskt odlad under hela den redovisade perioden. Arealen ekologiskt odlad mark har varierat sedan år 2009 men totalt sett har den ökat med 34 hektar så trenden är svagt positiv. Under år 2022 var 11 hektar mark inom Malmö kommun under omställning för att övergå till ekologisk produktion.

Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark uppgick år 2022 till 7,4 procent. Andelen har varierat mellan 5 och 8 procent under den redovisade tidsperioden förutom år 2019 då den låg på 9 procent. Totalt sett så beror den ökande andelen ekologiskt odlad mark främst på att den totala åkerarealen i Malmö har minskat. Mellan år 2009 och 2022 ökade den faktiska arealen ekologiskt brukad jordbruksmark med 27 hektar medan den totala arealen jordbruksmark minskade med 400 hektar, vilket då påverkar andelen i större utsträckning.

Nationellt har Sverige som inriktningmål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken år 2030 ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark. För Skåne län som helhet låga andelen ekologiskt odlad jordbruksmark på 8,6 procent år 2022.

Senast uppdaterad: 2023-05-22