Gå direkt till sidans innehåll

Svaveldioxidutsläpp

Nyckeltal SE. 2.2. 2

Beräkningar avseende utsläppen av svaveldioxid görs, för Malmös geografiska område, och redovisas på årsbasis i detta nyckeltal.

Utsläpp till luft av svaveldioxid

Datakälla: Miljöförvaltningen, Malmö stad
Trend:
Förbättring Förbättring sedan 1980
Senaste värdet:
245 ton (2022)
Utgångsvärde:
10700 ton (1980)

Kommentar

Svaveldioxidutsläppen har sedan år 1980 minskat med 98 procent i Malmö. Under de senaste tjugo åren har svaveldioxidutsläppen varit låga men ändå minskat svagt hela tiden. Senaste året ökade utsläppen, vilket kan härledas till ökade industriutsläpp. Inom industri- och energisektorn stod en industri i Malmö för hela 90 procent av utsläppen år 2020. Minskningen inom övrig trafik står sjöfarten för genom minskad svavelhalt i oljebränslet vilket kommer att ha en effekt på nedfall av försurande ämnen.

Utsläppskällorna till svaveldioxid är främst energiproduktion, samt utsläpp från industrier och sjöfart. Svaveldioxid bidrar till försurning av mark och vatten samt söndervittring av material i exempelvis nedgrävda rörledningar, fornlämningar eller andra kulturföremål och byggnader.

Senast uppdaterad: 2023-11-27