Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp i Malmö

Delområde SE. 2. 2

Uppgifter på utsläpp av olika luftföroreningar från verksamhet inom Malmös geografiska område redovisas här. Statistiken omfattar föroreningarna kväveoxid, svaveldioxid, lättflyktiga organiska ämnen (VOC) och partiklar.

De totala utsläppen av kväveoxider, svaveldioxid, lättflyktiga organiska ämnen och partiklar har minskat successivt men under den senaste tioårsperioden har minskningstakten varit lägre. Kväveoxidutsläppen har minskat med drygt 80 procent och det är främst industri- och energisektorn samt vägtrafiken som bidragit till minskningen. Under de senaste åren har dock minskningen inte varit så stor. Svaveldioxidutsläppen har minskat med 98 procent sedan år 1980 och i dagsläget är det i princip bara utsläpp från industri och sjöfart som förekommer.

Utsläppen av lättflyktiga organiska ämnen har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990. Alla sektorer utom övrigt, där hushållens utsläpp ingår, har minskat. Hushållens utsläpp beror på vedeldning och användning av lösningsmedel. Utsläppen av båda typerna av partiklar har minskat sedan år 1990. PM10 med nästan 40 procent och PM2,5 med drygt 60 procent. Det är främst inom industri- och energisektorn som minskningarna skett för båda partikelstorlekarna.

I Malmös miljömål framhålls att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt samt att luftföroreningshalter ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. En minskning av utsläppen från speciellt vägtrafiken men även från arbetsmaskiner och redskap är viktigt för att kunna åstadkomma detta.

Senast uppdaterad: 2023-11-27