Gå direkt till sidans innehåll

Deposition

Delområde SE. 2. 3

Uppgifter på nedfall av försurande ämnen och tungmetaller i Malmö redovisas här. Statistiken omfattar svavel, kväve, bly, kadmium, krom, arsenik samt nickel och avser i huvudsak våtdeposition via nederbörd.

Nedfallet av svavel i Malmö har minskat med uppemot 70 procent sedan början på seklet. Även kvävedepositionen har minskat men bara med 35 procent under samma tidsperiod. När det gäller tungmetaller har blydepositionen minskat med 80 procent, kadmium har minskat med drygt 70 procent och krom med nästan 85 procent mellan mätperioden år 1999-2000 och år 2014-2015. Även depositionen av arsenik och nickel har minskat under samma tidsperiod med 60 respektive drygt 70 procent.

I Malmös miljömål framhålls att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt samt att luftföroreningshalter ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. Mellan 70 och 90 procent av nedfallet av försurande ämnen och tungmetaller har sitt ursprung i utländska källor såsom förbränning av kol och olja. Men även en minskning av de lokala utsläppen från industri- och energisektorn, trafiken och jordbruket är viktigt för att förbättra luftföroreningssituationen i Malmö.

Senast uppdaterad: 2023-11-20