Gå direkt till sidans innehåll

Klimatanpassning

Delområde SE. 1. 3

Den fysiska miljön och samhällsfunktionerna behöver anpassas så att det framtida samhället kan klara de förändringar som pågår med klimatet. Här redovisas främst vattenrelaterade mått på tillståndet i Malmö.

Andelen hårdgjord yta har ökat sedan år 2000 även om den senast redovisade uppgifterna inte är helt jämförbar med de tidigare. Mängden bräddat vatten inom ledningssystemet i Malmö visar totalt sett väldigt varierande trend mycket på grund av de extrema nederbördssituationer som förekommit under vissa år. Vid Klagshamn ses en tendens till höjd nivå av havsytan sedan 1980-talet. I IVL:s och Svensk Försäkrings senaste undersökning av kommunernas klimatanpassningsarbete fick Malmö 26 poäng av 33 möjliga och förbättrade sin placering till plats 28 bland Sveriges kommuner.

Mycket arbete pågår inom kommunen som kan förändra hur vattenhanteringen sker. Malmö stad har börjat förbereda för förändrat klimat bland annat genom skyfallsanpassning av staden utifrån den skyfallsplan som tagits fram. Andelen hårdgjord yta ökar dock medan antalet bräddningar varierar mycket efter nederbördssituationen. Havsytans nivå uppvisar en stigande tendens samtidigt som klimatanpassningsarbetet blivit bättre. Nyckeltal saknas avseende anpassning till andra klimatförändringar såsom vind och temperatur.

Senast uppdaterad: 2023-12-14