Gå direkt till sidans innehåll

Resvanor och trafikmätningar

Delområde SE. 4. 3

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Malmöbornas resvanor förändras sakta. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och till skola mellan år 2003 och 2018 från 43 till 19 procent. Kollektivtrafikresorna har till samma mål ökat från 12 till 45 procent. Andelen gång- och cykelresor till arbete och till skola var som högst år 2008 med 52 procent men minskade totalt sett mellan år 2003 och 2018 från 43 till 34 procent.

Biltrafikmängderna i de tre redovisade snitten (Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet) har totalt sett ökat sedan år 2000. Trafikmängderna minskade mellan år 2007 och 2014 för att därefter sedan öka igen vid de tre snitten. Cykeltrafiken har totalt sett ökat sedan år 2003 i Centrala snittet, Kanalbrosnittet och Västra Hamnensnittet medan biltrafiken vid samma snitt totalt sett har minskat under samma period. Båda trafikslagen uppvisar minskaningar under år 2020 trolige till förljd av coronapandemin.

I Malmös miljömål framhålls att Malmö ska ha ett hållbart mobilitetssystem. Hållbara transportsätt ska få företräde och det ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt. De stora förändringar i resandeflödena som krävs för att nå målet börjar nu synas i statistiken.

Senast uppdaterad: 2023-10-10