Gå direkt till sidans innehåll

Resvanor och trafikmätningar

Delområde SE. 4. 3

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Malmöbornas resvanor förändras sakta. I Malmö stads fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna mellan år 2007 och 2018 från 41 till 34 procent. Kollektivtrafikresorna har under samma period ökat från 19 till 25 procent. Andelen gång- och cykelresor ligger på ungefär samma nivå år 2007 och 2018 på 38 respektive 40 procent.

Biltrafikmängderna i de tre redovisade snitten (Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet) har totalt sett ökat sedan år 2000. Trafikmängderna minskade tydligt år 2020 för att därefter sedan öka igen vid de tre snitten. Totalt sett ligger de dock på lägre nivåer än före coronapandemin. Cykeltrafiken har totalt sett ökat sedan år 2003 i Centrala snittet och Kanalbrosnittet medan biltrafiken vid samma snitt totalt sett har minskat under samma period. Båda trafikslagen uppvisar minskaningar under år 2020 trolige till följd av coronapandemin.

I Malmös miljömål framhålls att Malmö ska ha ett hållbart mobilitetssystem. Hållbara transportsätt ska få företräde och det ska vara självklart att gå, cykla och åka kollektivt. De stora förändringar i resandeflödena som krävs för att nå målet börjar nu synas i statistiken.

Senast uppdaterad: 2024-04-29