Gå direkt till sidans innehåll

Miljöbilar och förnybara bränslen

Delområde SE. 4. 2

Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas fordonsflottans drivmedelsfördelning i Malmö och även andelen kommunala miljöfordon.

Miljöbilsinnehavet ökar inom den kommunala organisationen, där det ligger på 90,9 procent enligt den strängare definitionen i Malmös tidigare miljöbilsstrategi. Införandet av bonus-malus den 1 juli 2018 innebär att de äldre miljöbilsklassificeringarna inte används längre. Därigenom registreras inte miljöbilar i vägtrafikregistret och varken antal miljöbilar i fordonsbeståndet i Malmö eller i nybilsregistreringen kan uppdateras.

Antalet personbilar med möjlighet att drivas med annat bränsle än bensin och diesel är inom fordonsflottan totalt sett fler år 2023 (drygt 27 000 fordon) jämfört med år 2010 (drygt 9 000 fordon). Inom nybilsregistreringen har de år 2023 ökat till drygt 9 500 fordon från år 2010 då de utgjorde drygt 2 200 fordon. Under senare år har framför allt de bensin- och dieseldrivna fordonen minskat i nybilsregistreringen medan olika typer av elbilar har ökat.

I Malmös miljömål framhålls att hälsofarlig exponering ska minska avsevärt i Malmö samt att luftföroreningshalter ska ligga på en nivå som ger förutsättningar för god hälsa, trivsel och rekreation. För att uppnå detta behöver de fordon som trafikerar staden bli allt mer miljövänliga och släppa ut mindre luftföroreningar. Stora ökningar av andelen fordon som kan drivas med andra bränslen än bensin och diesel behövs för att uppnå detta.

Senast uppdaterad: 2024-04-19