Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av PM10

Nyckeltal SE. 2.2. 4

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av partiklar PM10

Rad-id Utsläppssektor Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 250

2021

1

El och fjärrvärme

 5,89

2021

2

Egen uppvärmning

 17,1

2021

3

Industri

 35,6

2021

4

Transporter

 144

2021

5

Arbetsmaskiner

 12,3

2021

6

Produktanvändning

 4,48

2021

7

Jordbruk

 2,30

2021

8

Avfall och avlopp

 15,4

2021

9

Utrikes transporter

 13,4

2021

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

Partikelutsläppen avseende PM10 har totalt sett minskat med nästan 40 procent sedan år 1990. Sedan år 2010 har dock minskningen avtagit. Det är vägtrafiken som även idag står för de mesta av partikelutsläppen av PM10 och den sektorn har endast minskat utsläppen med drygt 33 procent sedan år 1990. El och fjärrvärme är den sektor som minskat sina utsläpp mest sedan år 1990, med 86 procent.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökad sjukdom och dödlighet. Långtidsexponering för partiklar bedöms bidra till mer än tusen dödsfall i förtid årligen i hjärt- och kärlsjukdomar och lungsjukdomar i Sverige. Även lungfunktionen påverkas negativt. Personer som redan har sjukdomar i hjärta, lungor eller kärl är särskilt utsatta. Partiklar påskyndar korrosion av metaller och orsakar skador på kulturföremål.

Senast uppdaterad: 2023-11-27