Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Nyckeltal SE. 2.2. 3

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Rad-id Utsläppssektor Senaste värdet (ton) Datum

0

Totalt

 2290

2021

1

El och fjärrvärme

 42,6

2021

2

Egen uppvärmning

 13,1

2021

3

Industri

 87,4

2021

4

Transporter

 176

2021

5

Arbetsmaskiner

 69,7

2021

6

Produktanvändning

 1860

2021

7

Jordbruk

 9,41

2021

8

Avfall och avlopp

 8,27

2021

9

Utrikes transporter

 21,2

2021

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppsminskningen stagnerat. Det är främst utsläppen från transporterna som har minskat men även från industrin, vilka avser både energianvändningen och industriprocessen. Utsläppen från produktanvändning, vilket inkluderar lösningsmedelsanvändning är därför idag den största utsläppskällan.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Viktiga källor till VOC-utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter. De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att de bidrar till bildning av marknära ozon.

Senast uppdaterad: 2023-11-27