Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Nyckeltal SE. 2.2. 3

SMED tillhandahåller uppgifter om luftföroreningar på kommunnivå ur den nationella databasen för luftutsläpp. Nedanstående uppgifter för Malmö är hämtade därifrån.

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Arbetsmaskiner

1990

146

1

Arbetsmaskiner

2000

140

2

Arbetsmaskiner

2005

129

3

Arbetsmaskiner

2010

108

4

Arbetsmaskiner

2015

84,3

5

Arbetsmaskiner

2020

74,4

6

Arbetsmaskiner

2021

69,7

Datakälla: SMED, Nationella emissionsdatabasen, SMHI

Kommentar

VOC-utsläppen i Malmö har minskat med drygt 70 procent sedan år 1990 men under de senaste åren har utsläppsminskningen stagnerat. Det är främst utsläppen från transporterna som har minskat men även från industrin, vilka avser både energianvändningen och industriprocessen. Utsläppen från produktanvändning, vilket inkluderar lösningsmedelsanvändning är därför idag den största utsläppskällan.

Kategorin egen uppvärmning avser uppvärmning av bostäder och lokaler. Kategorin Utrikes transporter avser transporter inom Malmös kommungräns, av flyg under 1000 meters höjd i svenskt luftrum samt utrikes sjöfart inom Sveriges gränser.

Viktiga källor till VOC-utsläpp är främst bilavgaser, vedeldning, utsläpp från industrier, arbetsmaskiner och användning av hushållsprodukter. De flesta kolvätena har kända toxiska effekter och bensen är även cancerogent och orsakar främst leukemi. Kolväten ger upphov till indirekta skador på växter och material genom att de bidrar till bildning av marknära ozon.

Senast uppdaterad: 2023-11-27