Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE. 3.1. 1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Datakälla: SCB
Trend:
Försämring Försämring sedan 2019
Senaste värdet:
1854 GWh (2022)
Utgångsvärde:
1774 GWh (2019)
Målvärde 2030:
6625 GWh (2030)

Kommentar

Under år 2022 ökade den totala energianvändningen i Malmö med 23 GWh, jämfört med året innan. Den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden var år 2020 då energianvändningen uppgick till 6 050 GWh. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. År 2010 var energianvändningen som störst under den redovisade perioden och har sedan dess minskat varje år förutom de två senast redovisade åren.

Energianvändningen uppgick år 2022 till 6 610 GWh vilket är 15 GWh lägre än den var år 2019, en minskning med 0,2 procent. Målet i Energistrategi för Malmö 2022-2030 är att den totala energianvändningen i Malmös geografiska område har inte ökat år 2030 jämfört med år 2019, vilket åskådliggörs av den gröna linjen i diagrammet. För kategorierna transporter, industri och byggverksamhet, övriga tjänster samt jordbruk, skogsbruk och fiske har energianvändningen ökat sedan år 2019. Inom kategorierna hushåll samt offentlig verksamhet har den däremot minskat.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2024-03-11