Gå direkt till sidans innehåll

Energianvändning per sektor

Nyckeltal SE. 3.1. 1

Uppgifter på kommunal energistatistik finns att hämta hos SCB. Den kommunala energistatistiken bör användas med viss försiktighet eftersom statistiken bygger på data som hämtas från undersökningar som primärt är avsedda att redovisas för hela Sverige. Nedbrytningen till kommunal nivå innebär att olika felkällor kan få betydligt större genomslag för enskilda kommuner än i den nationella redovisningen.

Total energianvändning för Malmö per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (GWh)

0

Totalt

1990

6992

1

Totalt

1995

7250

2

Totalt

2000

6737

3

Totalt

2004

7121

4

Totalt

2010

7351

5

Totalt

2015

6962

6

Totalt

2016

6836

7

Totalt

2017

6720

8

Totalt

2018

6578

9

Totalt

2019

6625

10

Totalt

2020

6047

11

Totalt

2021

6587

12

Totalt

2022

6610

13

Hushåll

1990

2280

14

Hushåll

1995

2478

15

Hushåll

2000

2229

16

Hushåll

2004

2115

17

Hushåll

2010

2403

18

Hushåll

2015

1988

19

Hushåll

2016

2018

20

Hushåll

2017

1996

21

Hushåll

2018

1957

22

Hushåll

2019

1938

23

Hushåll

2020

1864

24

Hushåll

2021

2023

25

Hushåll

2022

1831

26

Industri, byggverksamhet

1990

1074

27

Industri, byggverksamhet

1995

892,8

28

Industri, byggverksamhet

2000

840,9

29

Industri, byggverksamhet

2004

819,8

30

Industri, byggverksamhet

2010

739,7

31

Industri, byggverksamhet

2015

839,1

32

Industri, byggverksamhet

2016

858,3

33

Industri, byggverksamhet

2017

858,3

34

Industri, byggverksamhet

2018

902,9

35

Industri, byggverksamhet

2019

874,6

36

Industri, byggverksamhet

2020

780,0

37

Industri, byggverksamhet

2021

1024

38

Industri, byggverksamhet

2022

938,2

39

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1990

36,30

40

Jordbruk, skogsbruk, fiske

1995

33,64

41

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2000

17,29

42

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2004

24,68

43

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2010

32,66

44

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2015

19,94

45

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2016

20,71

46

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2017

20,99

47

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2018

20,79

48

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2019

19,76

49

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2020

17,60

50

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2021

25,34

51

Jordbruk, skogsbruk, fiske

2022

20,22

52

Offentlig verksamhet

1990

732,8

53

Offentlig verksamhet

1995

463,9

54

Offentlig verksamhet

2000

572,1

55

Offentlig verksamhet

2004

582,2

56

Offentlig verksamhet

2010

664,7

57

Offentlig verksamhet

2015

661,4

58

Offentlig verksamhet

2016

612,1

59

Offentlig verksamhet

2017

601,7

60

Offentlig verksamhet

2018

597,4

61

Offentlig verksamhet

2019

647,3

62

Offentlig verksamhet

2020

550,7

63

Offentlig verksamhet

2021

604,8

64

Offentlig verksamhet

2022

588,3

65

Transporter

1990

1995

66

Transporter

1995

2159

67

Transporter

2000

1840

68

Transporter

2004

1832

69

Transporter

2010

1972

70

Transporter

2015

2030

71

Transporter

2016

1985

72

Transporter

2017

1921

73

Transporter

2018

1666

74

Transporter

2019

1774

75

Transporter

2020

1629

76

Transporter

2021

1661

77

Transporter

2022

1854

78

Övriga tjänster

1990

873,5

79

Övriga tjänster

1995

1222

80

Övriga tjänster

2000

1239

81

Övriga tjänster

2004

1748

82

Övriga tjänster

2010

1539

83

Övriga tjänster

2015

1423

84

Övriga tjänster

2016

1345

85

Övriga tjänster

2017

1323

86

Övriga tjänster

2018

1434

87

Övriga tjänster

2019

1371

88

Övriga tjänster

2020

1206

89

Övriga tjänster

2021

1249

90

Övriga tjänster

2022

1378

Datakälla: SCB

Kommentar

Under år 2022 ökade den totala energianvändningen i Malmö med 23 GWh, jämfört med året innan. Den lägsta totala energianvändningen under den redovisade perioden var år 2020 då energianvändningen uppgick till 6 050 GWh. Mellan år 1990 och 2015 har energianvändningen varierat en del men inte förändrats så mycket utan legat kring 7 000 GWh per år. År 2010 var energianvändningen som störst under den redovisade perioden och har sedan dess minskat varje år förutom de två senast redovisade åren.

Energianvändningen uppgick år 2022 till 6 610 GWh vilket är 15 GWh lägre än den var år 2019, en minskning med 0,2 procent. Målet i Energistrategi för Malmö 2022-2030 är att den totala energianvändningen i Malmös geografiska område har inte ökat år 2030 jämfört med år 2019, vilket åskådliggörs av den gröna linjen i diagrammet. För kategorierna transporter, industri och byggverksamhet, övriga tjänster samt jordbruk, skogsbruk och fiske har energianvändningen ökat sedan år 2019. Inom kategorierna hushåll samt offentlig verksamhet har den däremot minskat.

På grund av statistiksekretess erhölls för år 2020 ej något värde för sektorerna hushåll samt industri och byggverksamhet. Dessa sektorers värden har skattats med föregående års värde för hushåll och med en minskning för sektorn industri och byggverksamhet så totalsumman för hela energianvändningen stämmer för år 2020. Även för år 2017 fanns statistiksekretess så varken någon totalsumma avseende energianvändningen eller något värde för sektorn industri och byggverksamhet erhölls. Värdet för år 2017 för denna sektor har därför skattats med föregående års värde för att på så sätt få en totalsumma.

Under år 2005-2009 användes en annan indelning för statistiken av SCB. Därför redovisas i diagrammet värden för år 2004 istället för år 2005.

Senast uppdaterad: 2024-03-11