Gå direkt till sidans innehåll

Avfallsmängder

Delområde SE. 11. 1

Statistik avseende insamlade mängder av olika typer av avfall sammanställs av VA SYD som har hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. Här redovisas uppgifter för Malmö kommun.

Den totalt insamlade avfallsmängden minskade under år 2022 och uppgick till149 kton vilket var 15 kton mindre än föregående år. Den insamlade mängden avfall per invånare fortsätter att minska och var år 2022 den lägsta under hela den redovisade perioden, 406 kg/person.

Även den totala mängden insamlat restavfall minskade år 2022 och låg på knappt 60 kton, vilket är den lägsta mängden under den redovisade tidsperioden. När det gäller mängden insamlat restavfall per person i Malmö har denna tydligt minskat sedan den var som högst, år 2007, och var dessutom år 2022 som lägst under den redovisade tidsperioden, 164 kg/person. Minskningen beror till stor del på den pågående utsorteringen och insamlingen av matavfall då dessa mängder i stort ökar i samma omfattning som restavfallsmängderna minskar. Även Malmös stora befolkningsökning, som legat kring 5000 personer årligen sedan år 2006, är en bidragande orsak till minskningen per invånare.

Mängden insamlat grovavfall har varierat genom åren men visar en minskning under de senaste åren med en lägsta mängd på 13,9 kton under år 2022. Även grovavfall per invånare har varierat och visar också ett lägsta värde på nästan 38 kg per person år 2022.

Under år 2022 minskar insamlingen av farligt avfall jämfört med föregående år och ligger på 947 ton. Insamlingen av farligt avfall har totalt sett legat på en lite lägre nivå år 2011-2020 jämfört med 2000-talets första elva år. År 2021 ökar insamlingen kraftigt vilket beror på att fraktionen farligt avfall utökats med tryckimpregerat trä som uppgår till en stor andel av det insamlade farliga avfallet. Det är svårt att säga om det är positivt eller negativt om insamlingen av farligt avfall minskar eller ökar eftersom en minskad användning av produkter med farliga ämnen är önskvärd, men av det farliga avfall som uppstår ska så stor andel som möjligt samlas in.

I Malmös miljömål framhålls att Malmö ska ställa om till en mer cirkulär ekonomi där spill och avfall minimeras. Avseende restavfallet, det avfall som hamnar i soppåsen, kan en positiv trend ses i diagrammen. När det gäller avfallet totalt sett så behövs ytterligare insatser på ett flertal områden för att få trenden att tydligt vända nedåt.

Senast uppdaterad: 2023-07-11