Gå direkt till sidans innehåll

Lavar och mossor

Nyckeltal SE. 7.2. 20

Inventering av skyddsvärda lavar och mossor har utförts åtta gånger i Malmö. Antal lokaler där dessa lavar och mossor har påträffats redovisas nedan.

Antal påträffade arter av lavar och mossor vid lokaler i Malmö

Rad-id Lav eller mossa Senaste värdet (lokaler/art) Datum

0

Sydlig Blekspik

 1

2015

1

Kraterorangelav

 0

2015

2

Grynig Dagglav

 6

2018

3

Stiftklotterlav

 1

2018

4

Flikig Sköldlav

 0

2015

5

Savlundlav

 0

2015

6

Gråskärelav

 0

2015

7

Alléskruvmossa

 8

2018

8

Almskruvmossa

 2

2015

9

Dvärgpottia

 1

2015

10

Guldlockmossa

 2

2018

11

Hjälmflikmossa

 1

2015

12

Klippfrullania

 1

2015

13

Heltuss

 1

2018

14

Murlansmossa

 1

2015

15

Fläderlundlav

 1

2018

16

Smal toffelmossa

 1

2018

17

Halsbryum

 1

2018

18

Berglansmossa

 1

2018

19

Trubblansmossa

 1

2018

20

Skuggsprötmossa

 1

2018

21

Stjärtmossa

 1

2018

22

Totalt

 12

2018

Datakälla: Malmö stad

Kommentar

Redovisningen av inventeringsresultaten i ett diagram ses för närvarande över men senaste inventeringen finns i dokumentlistan nedan.

Antalet skyddsvärda mossor och lavar per lokal har totalt sett ökat under tidsperioden men år 2018 inventerades inte bara trädlevande mossor och lavar som tidigare vilket innebär att undersökningarna inte är helt jämförbara. Marklevande arter undersöktes även på den kalkrika leran vid Klagshamnsudden och Lernacken vilket resulterade i att sex arter tillkom vid denna undersökning. En ny skyddsvärd, trädlevande lav hittades, Fläderlundlav, och de nya skyddsvärda marklevande mossor som påträffades var Smal toffelmossa, Halsbryum, Berglansmossa, Trubblansmossa, Skuggsprötmossa och Stjärtmossa. Totalt sett påträffades 12 arter av lavar och mossor vid inventeringen år 2018 medan fyra arter hittades år 1998.

Kraterorangelav har inte återfunnits vid de fyra senaste inventeringarna. Flikig sköldlav återfanns inte vid de senaste två inventeringarna och även Gråskärelav som hittades år 2012 återfanns ej. År 2015 återkom Sydlig Blekspik på en annan lokal, efter att inte ha setts sedan inventeringen år 2000 men den hittades tyvärr inte igen år 2018.

Två skyddsvärda mossor, Alléskruvmossa och Almskruvmossa, tillkom på en lokal år 2008 samt på flera lokaler år 2012 och 2015. Almskruvmossa hittades ej år 2018. Bedömningen enligt rödlistan ändrades för Alléskruvmossa år 2010 då så många moderna fynd av mossan hade gjorts i Skåne att den därmed bedöms som livskraftig och inte hotad men samtidigt anses som en signalart.

Vid inventeringen 2012 tillkom fem mossor, Dvärgpottia, Hjälmflikmossa, Klippfrullania, Heltuss samt Murlansmossa, på en lokal. Guldlockmossa tillkom dessutom på två lokaler vid detta inventeringstillfälle. Samtliga av dessa sex mossor återkom på samma lokaler vid inventeringen år 2015. Men år 2018 påträffades endast Guldlockmossa och Heltuss.

Vid inventeringen år 2000 gjordes en fördjupad studie av Hyllie gamla by där Savlundlav påträffades på två träd. Denna lokal har inte inventerats vid de senare tillfällena och Savlundlav har inte påträffats på någon annan lokal.

Några lokaler har under årens lopp inte gått att återinventera och har därför bytts ut, då träden inte fanns kvar eller var otillgängliga vilket också påverkar jämförbarheten mellan undersökningstillfällena. Speciellt almsjukan har påverkat trädfloran och kontinuiteten kan höjas om gamla träd kan lämnas som högstubbar. Dessutom är det viktigt att man vid nyplantering tänker på att använda sig av rätt trädslag, såsom poppel och ask, om man vill gynna framtida etablering av mossor och lavar.

Senast uppdaterad: 2023-11-29