Ålgräsutbredning

Öresunds Vattenvårdsförbund utför undersökningar av ålgräs i Öresund. Nedanstående uppgifter är hämtade från deras senaste årliga rapport avseende ålgräs.

Djuputbredning av ålgräs vid tre provtagningsstationer i Öresunds vattenområde.

Datakälla: Öresunds Vattenvårdsförbund

Kommentar

Totalt sett har djuputbredningen på de tre stationerna ökat under den redovisade perioden och för Klagshamn och Bjärred har ökningen varit som störst. Detta tyder på att ljusklimatet i vattnet idag är bättre än det var kring år 2000 och att ålgräset därmed kan växa på ett större djup.

Djuputbredningen bedöms som det största vattendjup där täckningsgraden i ålgräsbältet ändras till mindre är 10 procent av bottenytan. Här redovisas resultatet från de tre lokaler som ligger närmast Malmö.

Ålgräsängarna på de grunda bottenområdena längs Malmös och Öresunds kust har stor betydelse som uppväxtområden, skydd och födounderlag för många marina organismer. Dessutom förhindrar de sedimenterosion och har också en viktig roll i närsaltskretsloppet.

Ålgräsängarna i Öresund har gynnats av att det har rått förbud för trålfiske i sundet sedan år 1932. En av Europas största sammanhängande musselbankar finns även i sundet. Musslorna filtrerar och renar en stor mängd vatten vilket gynnar ålgräset genom att vattnet blir mindre grumlig och ljusklimatet blir bättre.

Senast uppdaterad: 2019-08-27