Vattenstatus

Vattenmyndighetens klassning av de vattenförekomster som berör Malmö redovisas här. Även Havs- och vattenmyndighetens klassning av badplatser i Malmö finns sammanställt.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt

Både den beslutade klassningen av kommunens vattenförekomster år 2009 och bedömningen för år 2016 visar att varken för ekologisk eller kemisk status så uppnås god status för någon förekomst inom Malmös område. För badvattenkvaliteten är trenden positiv då antalet strandbadplatser med bra eller utmärkt kvalitet har ökat sedan år 2008.

Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten, senast till år 2027, ska ha uppnått minst god vattenstatus. Åtgärdsprogram, med information om vilka åtgärder som behöver göras för att uppnå miljökvalitetsnormerna, tas fram vart sjätte år av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna.

Både den ekologiska eller kemiska vattenstatusen uppnår ännu inte det gällande målet i någon av kommunens vattenförekomster medan badvattenkvaliteten har förbättrats på de provtagna badplatserna. Det samlade tillståndet för fokusområdet "vattenstatus" bedöms för tillfället därmed som dåligt.

Senast uppdaterad: 2019-05-22
Huvudområden