Kollektivtrafikresor

Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete/skola som görs med kollektivtrafik.

Andelen resor med kollektivtrafik av totala antalet resor till arbete/skola

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Andelen som tar sig till arbete och skola med kollektivtrafik har successivt ökat från 12 % till 21 % under tioårsperioden.