Resvanor och trafikmätningar

Malmöbornas resvanor undersöks vart femte år och resvanor med olika färdmedel kartläggs. Uppgifter på trafikmängder i Malmö sammanställs årligen och mängden vid ett antal snitt redovisas också här.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Malmöbornas resvanor förändras sakta. I Gatukontorets fördjupade resvaneundersökning, som görs vart femte år, ses en tydlig minskning av bilresorna till arbete och skola mellan år 2003 och 2013 från 43 till 31 procent. Kollektivtrafikresorna har till samma mål ökat från 12 till 21 procent. Andelen gång- och cykelresor till arbete och skola var som högst år 2008 med 52 procent men ökade totalt sett mellan år 2003 och 2013 bara från 43 till 46 procent. Biltrafikmängderna i de tre redovisade snitten (Kommungränssnittet, Centrala snittet och Yttre Ringvägssnittet) har totalt sett ökat sedan år 2000. Trafikmängderna minskade mellan år 2007 och 2014 för att sedan öka igen mellan år 2014 och 2017 vid de tre snitten. Cykel- och mopedtrafiken har totalt sett ökat sedan år 2003 i Centralsnittet och Västra Hamnensnittet.

I Malmös miljömål framhålls att en omställning av transporter och resvanor behövs för att göra Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad. De stora förändringar i resandeflödena som krävs för att nå målet syns ännu inte i statistiken.

Trenderna för de flesta nyckeltal är totalt sett positiva men när det gäller resvanorna sker förändringen alltför sakta och för biltrafikmängderna ses en ökning det senaste åren. Sammantaget bedöms därför tillståndet på fokusområdet som varken bra eller dåligt.
Senast uppdaterad: 2018-05-29
Fokusområde SE.4.3