Gång- och cykelresor

Nyckeltalet baseras på Malmö stads resvaneundersökning som genomförs vart femte år. Nyckeltalet visar hur stor andel av det totala antalet resor till arbete/skola som görs med cykel eller till fots.

Andelen gång- och cykelresor av totala antalet resor till arbete/skola

Datakälla: Gatukontoret

Kommentar

Andelen som går eller cyklar till skola och arbete har ökat från 43 % till 46 % under tioårsperioden. Dock var andelen som högst under år 2008 då så mycket som 52 % gick eller cyklade till skola och arbete.