Miljöbilar och förnybara bränslen

Trafikanalys sammanställer årligen uppgifter om personbilar i trafik och nybilsregistrering i Sverige. Här redovisas miljöbilsandelar och även drivmedelsfördelningen i Malmö.

Status: Tillståndet för området är övervägande dåligt Tillståndet för området är övervägande dåligt
Miljöbilsinnehavet ökar både i Malmö som helhet, där det uppgår till 4 procent enligt den senaste definitionen, och inom den kommunala organisationen, där det ligger på nästan 84 procent enligt den strängare definitionen i Malmös miljöbilsstrtegi. Däremot minskar andelen miljöbilar i nybilsregistreringen till stor del på grund av en skärpt miljöbilsdefinition i januari 2013. De förnybara bränslena minskar inom fordonsflottan totalt men speciellt inom nybilsregistreringen där de år 2010 utgjorde 15,9 procent men bara6, 5 procent år 2015. Främst är det etanol som minskar som drivmedel i fordonen.

För att uppnå Malmös miljömål om en stad med ren luft behöver de fordon som trafikerar staden bli allt mer miljövänliga och släppa ut mindre luftföroreningar. Stora ökningar av andelen miljöbilar behövs för att uppnå detta.

Trenderna för miljöbilsinnehavet totalt i Malmö samt inom kommunen är båda positiva. Däremot är trenderna för fönybara bränslen i både fordonsflottan totalt och inom nybilsregistreringen negativ. Även andelen miljöbilar i nybilsregistreringen har minskat dock till stor del på grund av en skärpt miljöbilsdefinition. Sammantaget bedöms därför tillståndet på fokusområdet som övervägande dåligt.
Senast uppdaterad: 2017-10-30
Fokusområde SE.4.2