Körsträcka med bil

På uppdrag av Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tar SCB årligen fram data kring körsträckor på kommunnivå. Uppgifter om körsträckor kommer från Transportstyrelsens register för samtliga provade fordon.

Total körsträcka för Malmös bilister
Färgruta Körsträcka per invånare
Färgruta Körsträcka per bil
Datakälla: RUS, SCB och Transportstyrelsen

Kommentar

Under år 2016 fortsatte körsträckan per invånare i Malmö att öka och den ligger nu något över nivån i mätperiodens början, år 1999. Däremot ligger körsträckan per bil i Malmö fortfarande under värdet i mätperiodens början vilket den gjort sedan år 2011. Några större förändringar har dock inte skett för någon av körsträckorna de senaste fem åren.
Senast uppdaterad: 2017-08-22
Nyckeltal SE.4.1.1