Cykling

Uppgifter på cykelbanors och bilvägars längd i Malmö sammanställs årligen. Även cykeltrafikens utveckling i centrala Malmö jämfört med Malmös befolkningsutveckling redovisas.

Status: Tillståndet för området är varken bra eller dåligt Tillståndet för området är varken bra eller dåligt
Både cykelbanornas och bilvägarna längd har ökat sedan år 2000, men ökningstakten har varit lägre för cykelbanor än för bilvägar. Totalt sett har cykelbanornas längd ökat med drygt 200 km sedan år 2000 medan bilvägarnas längd ökat med 430 km. Cykeltrafikutvecklingen har sedan år 2003 varit positiv i centrala Malmö och ökat med nästan 65 procent medan befolkningen under samma period ökat med 25 procent.

I Malmös miljömål framhålls cykeltrafiken och ett utbyggt cykelvägnät som viktiga komponenter för att kunna ställa om transportsystemet och människors resvanor så att Malmö ska kunna bli renare och tystare. Ett utbyggt cykelvägnät handlar inte bara om längden cykelbana utan om en mångfald saker som kan göra cykeltrafiken till ett mer attraktivt transportmedel i staden. Det saknas tyvärr nyckeltal för den typen av åtgärder som underlättar på olika sätt för stadens cyklister och gör cyklingen till ett mer attraktivt transportmedel.

Trenderna för både cykelbanor och cykeltrafikutvecklingen är båda positiva men speciellt utbyggnaden av cykelbansnätet går väldigt sakta. Sedan år 2011 byggs det mer cykelvägar än bilvägar i kommunen men det är dock mer ett resultat av att utbyggnadstakten för bilvägar har minskat än att utbyggnadstakten för cykelbanor har ökat. Sammantaget bedöms därmed tillståndet på fokusområdet som varken bra eller dåligt.
Senast uppdaterad: 2018-07-09
Fokusområde SE.4.4