Utredningskategorier i Resurserna ska användas sma

Sex nyckeltal undersöks för att ytterligare komplettera redovisningen inom detta delområde.

"Närhet till stationer" - Andel av befolkningen som bor och arbetar på platser med "stationsnära" placering - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

"Bebyggelseanspråk" - Areal urbaniserad mark som tagits i anspråk för bebyggelse eller annan exploatering - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

"Blandad stad" - Antal planer omfattande minst x fastigheter eller y kvm som har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

"Täthet" - Stadens täthet avseende arbetsplatser, bostäder m.m - Datakälla: ASTRID, Umeå Universitet

"Exploateringstal" - Byggande avseende bostäder, handel, arbetsplatser - Datakälla: Stadsbyggnadskontoret

"Exploateringskvot" - Förhållandet mellan areatillväxt och befolkningstillväxt i Malmö - Datakälla: Boverket

Senast uppdaterad: 2017-05-18