Närhet till grön- och blåområden

För tätorter med minst 30 000 invånare har SCB för år 2010 tagit fram uppgifter om invånarnas närhet till grön- och blåområden inom tätorten.

Andel av tätortsbefolkningen med tillgång till grön- och blåområden inom 300 meter från bostaden.

Datakälla: SCB

Kommentar

Statistik på tätortsbefolkningens avstånd till vatten togs fram för första gången för år 2010. Avseende grönområden är den tidigare statistiken framtagen med en annan metod och därför inte helt jämförbar med uppgifterna för år 2010.

Som grönområde räknar SCB sammanhängande grönytor på minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt. Blåområden är sammanhängande vattenytor som uppgår till minst 0,5 hektar. Tätort definieras i korthet som sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. För mer utförliga definitioner se SCB.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1501

Härifrån har de senaste uppgifterna hämtats.

SCB Statistiska meddelanden MI 12 SM 1002

Härifrån har de älder uppgifterna hämtats.