Invånartäthet

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2018 redovisas här.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Mätområde Datum Värde (Inv/km²)

0

Totalt

1990

3235

1

Totalt

1995

3310

2

Totalt

2000

3482

3

Totalt

2005

3488

4

Totalt

2010

3540

5

Totalt

2015

3693

6

Totalt

2018

3874

7

Bunkeflostrand

1990

2260

8

Bunkeflostrand

1995

1969

9

Bunkeflostrand

2000

2054

10

Bunkeflostrand

2005

2410

11

Bunkeflostrand

2010

2863

12

Bunkeflostrand

2015

2740

13

Bunkeflostrand

2018

2854

14

Oxie

1990

3039

15

Oxie

1995

2934

16

Oxie

2000

2906

17

Oxie

2005

2802

18

Oxie

2010

2678

19

Oxie

2015

2291

20

Oxie

2018

2361

21

Malmö

1990

3281

22

Malmö

1995

3390

23

Malmö

2000

3584

24

Malmö

2005

3584

25

Malmö

2010

3651

26

Malmö

2015

3915

27

Malmö

2018

4117

28

Skumparp

2010

1329

29

Skumparp

2015

984

30

Skumparp

2018

1090

31

Tygelsjö

1990

2135

32

Tygelsjö

1995

2118

33

Tygelsjö

2000

2058

34

Tygelsjö

2005

2067

35

Tygelsjö

2010

2215

36

Tygelsjö

2015

1876

37

Tygelsjö

2018

1883

38

Vintrie

2000

1128

39

Vintrie

2005

1924

40

Vintrie

2010

2253

41

Vintrie

2015

1676

42

Vintrie

2018

1738

Datakälla: SCB

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2018 vilket ses i den positiva trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror. Smärre förändringar har även gjorts mellan år 2015 och 2018 för att höja statistikens kvalitet men dessa är små jämfört med förändringarna mellan år 2010 och 2015.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett finare sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.

Dokument

SCB Statistiska meddelanden MI 38 SM 1901

Se även SCB:s statistikdatabas för statistik på kommunnivå.