Invånartäthet

För alla Sveriges tätorter finns i SCB statistikdatabas uppgifter om landareal och folkmängd vilket ger invånartätheten per tätort. Uppgifter för tätorterna inom Malmö kommun för åren 1990-2015 redovisas nedan.

Invånartäthet i kommunens tätorter

Mätområde Datum Värde (Inv/km²)

Totalt

1990

3235

Totalt

1995

3310

Totalt

2000

3482

Totalt

2005

3488

Totalt

2010

3540

Totalt

2015

3693

Bunkeflostrand

1990

2260

Bunkeflostrand

1995

1969

Bunkeflostrand

2000

2054

Bunkeflostrand

2005

2410

Bunkeflostrand

2010

2863

Bunkeflostrand

2015

2740

Oxie

1990

3039

Oxie

1995

2934

Oxie

2000

2906

Oxie

2005

2802

Oxie

2010

2678

Oxie

2015

2291

Malmö

1990

3281

Malmö

1995

3390

Malmö

2000

3584

Malmö

2005

3584

Malmö

2010

3651

Malmö

2015

3915

Skumparp

2010

1329

Skumparp

2015

984

Tygelsjö

1990

2135

Tygelsjö

1995

2118

Tygelsjö

2000

2058

Tygelsjö

2005

2067

Tygelsjö

2010

2215

Tygelsjö

2015

1876

Vintrie

2000

1128

Vintrie

2005

1924

Vintrie

2010

2253

Vintrie

2015

1676

Datakälla: SCB

Kommentar

Totalt sett har de tätorter som redovisas här tillsammans ökat sin invånartäthet mellan år 1990 och 2015 vilket ses i den positiva trenden. För de enskilda tätorterna är det Malmö, Bunkeflostrand och Vintrie som ökat sin invånartäthet jämfört med det tidigaste redovisade året för respektive tätort. Oxie, Tygelsjö och även Skumparp har däremot minskat sin invånartäthet. Oxie utökades, eller växte ihop, med Kristineberg under tidsperioden medan Vintrie och Skumparp tillkom som tätorter år 2000 och 2010.

Förändringar har gjorts i metod och definition av tätorter i 2015 års statistik vilket innebär att tätorternas utbredning påverkas och därmed statistiken över befolkning och landareal. Uppgifterna för år 2015 är därför inte helt jämförbara med tidigare års siffror.

Antalet tätorter förändras med tiden då vissa orter växer och blir en tätort enligt definitionen nedan medan andra förlorar befolkning och upphör att vara en tätort. Ytterligare andra växer ihop med en annan tätort och upphör därmed att vara en egen.

Stad används inte som administrativ enhet i svensk statistik. Genom att avgränsa tätorter är det dock möjligt att redovisa befolkningskoncentrationer på ett finare sätt än vad som går att göra utifrån den administrativa kommunindelningen. Tätort definieras i korthet som en samling byggnader med minst 200 invånare och med högst 150 meter mellan husen. För mer utförliga definitioner se SCB.